Mười bài thơ thiền

30 Tháng Mười 201502:53(Xem: 4757)
MƯỜI BÀI THƠ THIỀN
Nguyên Giác

1
Dâng Hoa Cúng Phật

Ngát hương trời, lời con hát, biến thành mây, cúng chư Phật
Bước trong đời, con xin nguyện giữ tình thương trong từng niệm

Con quan sát hơi thở ngắn, hơi thở dài
Con quan sát từng cử động, từng niệm khởi

Con quan sát từng cảm giác, trong tâm mình
Tất cả pháp, thịnh rồi suy, hiện rồi biến, tới rồi đi
Con đã thấy không có tôi, không có ta, không của tôi, không của ta

Con đã thấy tâm lặng lẽ, tâm rõ biết
Con đã thấy tâm gương sáng, tâm bất động
Đã nở hoa, ngát Tâm Phật
Ướp trong lời, con xin hát dâng Ngài

1
Flower Offerings to Buddha

Alongside heavenly scents, words of my song become clouds to offer to Buddha
Walking in life, I vow to cherish compassion in every thought

I watch my every short or long breath
I watch my every bodily or mental move

I watch every feeling in my mind
All things rise and fall, appear and disappear, come and go
I see that there is no “me,” no “us,”  no “mine,” and no “ours”

I’ve seen the still mind, the mind that’s known things
I’ve seen the bright mirror mind, the mind that’s been unwavering
Blooming flowers scent my song with Buddha’s words
-- I now sing to Buddha.

2
Chờ  Em Bên Sông

Đứng mãi bên sông này
bè nặng trên vai
ngó mãi sang kia bờ
mờ mịt chân ai

nắng lạ son môi người
ngàn kiếp chưa phai
ngó mãi chưa xa bờ
tình nặng hai vai

chờ em, chờ em son nhạt môi, ta lạnh buốt bên sông
nhìn tâm, nhìn tâm gương lặng trong, trôi bè pháp thong dong
đường xưa, đường xưa mây trắng bay, ai người thấy tâm không

Đứng mãi bên sông chờ
tà áo năm xưa
thấy nghiệp xưa bay về
sạch bụi gương tâm

ngó mãi tâm ai cười
ngàn dấu chân chim
thoắt hiện tan mây rồi
tình lạ trong tim.

2
Waiting by the River for You

Standing on the shore of the river
with the raft on my shoulders
I watch the other side of the river
and see the fading steps

The strange sunshine reflects your lipstick color
That has not faded for a thousand lifetimes
I am still here, I cannot get far from shore
and carry heavy love on both shoulders

I feel so cold by the river, waiting until your
lipstick color is gone
I watch my mind, a quiet bright mirror mind,
seeing the dharma raft drifting leisurely
the white clouds hovering over the ancient path
who now can see the empty mind

Still waiting by the river for
the image of your old breezy dress
I see the ancient karma drift back
inside the clear mirror mind

Watching the mind over and over
who is smiling with thousands of bird footprints
the clouds have flown away
leaving a strange love in my heart 

3
Mời Em Vào Cõi Bất Sinh

Em đi pháp hội
ngó lại kiếp xưa
tiếng cười qua vội
khan tiếng gà trưa

Em lời kinh hát
mời khắp chúng sinh
bước lên bè pháp
qua bờ tử sinh

Dịu dàng nhé, hãy lắng nghe, những dòng rất lạ
chỉ vào tâm, sáng rọi như gương
Tỉnh giác nhé, hãy nhìn kia, cảnh hiện trong tâm
không bóng không hình, tới rồi đi

Nơi đây tôi ngồi,
Tôi nói tôi cười
tôi nhìn tôi ngó
tôi nghe tôi thở
hôm qua như mơ
ngày mai rất lạ

cũng không là tôi
cũng không tôi là

Em đi pháp hội
tôi gặp như mơ
qua dòng rất vội
trôi lạc câu thơ

Lời kinh em hát
còn lạnh đôi bờ
một thời nước mắt
một thời rất xưa.

3

Inviting You to Enter the Unborn Realm

Joining a dharma meeting
you looked at the ancient lifetimes   
and left a brief laugh
that made a rooster's crow crack at noon

Singing the Buddha’s words
you invited all beings
to step on the dharma raft
to cross the river of life and death

Gently please listen to the extraordinary words
that point at the bright mirror mind

Be alert and watch: a scene appears in the mind  
and disappears, leaving neither a shade nor a
trace

I am sitting here
I speak, I smile
I watch, I see
I hear, I breathe
yesterday like a dream
tomorrow, very strange

nothing is ‘me’
nothing is ‘I am’

Seeing you in a dharma meeting
I felt as if in a dream
A few poetic lines I wrote
have now floated astray

Dharma words you chanted
have frozen both shores
-- a time of tears
a time of ancient days 

4

Rồi Mẹ Như Sương

Thương con trăm sông ngàn núi
trang kinh mẹ chép cúng dường
bốn thời sớm trưa chiều tối
nhớ ơi nước mắt lăn dòng

Thương con mãi xa ngàn dặm
tụng kinh mẹ khóc mưa nguồn
gió đưa tới rừng xa thẳm
lạnh ơi mưa ngấm vào hồn.

Rồi mẹ như sương, tan vào nắng trưa
rồi mẹ như hương, ẩn hiện trong mơ
rồi mẹ như mây, tóc trắng cuối trời
rồi mẹ như nắng, bóng khuất sau đồi

Nửa khuya trở mình viễn phố
con đọc trang kinh cuối dòng
chữ mẹ ngút ngàn thương nhớ
chép lời Phật dạy qua sông

Thương ơi một rừng tóc trắng
bay về  che khắp tử sinh
nghe chim kêu ngàn xa vắng
ngẩng đầu rơi tiếng bất sinh.

4

Then Mom is like a mist

Loving her son who was a hundred rivers and a thousand mountains away, Mom handwrote a copy of sutra for offering to Buddha.
Four times a day – morning, noon, afternoon and evening – Mom
wrote while her tears dropped down

Loving her son who was a thousand miles away,
Mom chanted the sutra while her tears became rainfalls
The wind carried the chanting voices and the rainfalls to a faraway forest
where her son felt the chilly rain seeping into his body and mind 

Then Mom was like a mist, dissolving into the sunshine
then Mom was like a scent, appearing and disappearing in dreams
then Mom was like a cloud, floating her white hair over the horizon
then Mom was like the sunrays, vanishing after the hills

I read the last lines of the sutra at midnight
and felt this foreign town shaking
Mom’s handwriting carried so much love
rewriting  Buddha’s words that showed how to cross the river

So lovely, I see now a sea of white hair
fly over all the realms of life and death
Listening to the birds singing afar
I raise my head and hear the sound of nirvana

5

Lắng Nghe Hơi Thở

Ngồi xuống dịu dàng
ngồi xuống dịu dàng
ngồi xuống dịu dàng
thư giãn toàn thân

nguyện xin an bình
nguyện xin giải thoát
cho con, cho ba
cho mẹ, cho anh
cho chị, cho em
cho khắp mọi người

Toàn thân dịu dàng
mắt khép nhẹ nhàng
lắng nghe thở vào thật nhẹ
lắng nghe thở ra thật nhẹ

Toàn thân dịu dàng
lặng lẽ phập phồng
cảm nhận thở vào thật nhẹ
cảm nhận thở ra thật nhẹ

Ngày qua, không nghĩ tới
ngày sau, chẳng bận tâm
lắng nghe và cảm nhận
hơi thở là toàn thân

Ngày qua, không nghĩ tới
ngày sau, chẳng bận tâm
lắng nghe và cảm nhận
hơi thở là toàn thân

Toàn thân dịu dàng
lặng lẽ lắng nghe
cảm nhận hơi thở
ngấm vào toàn thân
từ đầu tới chân

Toàn thân dịu dàng
buông xả tất cả
hiện tâm gương sáng
hơi thở lặng lẽ
niềm vui không lời.

5

Listen to the breaths

Sit down gently
sit down gently
sit down gently
relax your whole body

Wish for safety
wish for enlightenment
to you, to Dad
to Mom, to older brothers
to older sisters, to younger siblings
to all beings

Relax your whole body
close your eyes gently
listen gently to the inhales
listen gently to the exhales

Relax your whole body
feel the moving breaths
gently feel your inhales
gently feel your exhales

Don’t think of the past
don’t think of the future
just listen to the breaths
feel your whole body breathe

Don’t think of the past
don’t think of the future
just listen to the breaths
feel your whole body breathe

Relax your whole body
listen to the breaths gently
immerse your whole body
in the gentle breathing
from head to toe

Relax your whole body
cling to nothing
feel the gentle breathing
and see the wordless joy
appearing in the bright mirror mind

6

Hoa Bay Khắp Trời

Nhìn kia
chỉ hình hiện ra
không người không ta
chỉ hình được thấy
không ai đang thấy

Nghe kìa
chỉ tiếng trong lời
không ta không người
chỉ tiếng được nghe
không ai đang nghe

Chữ vàng trên giấy, lời Phật năm xưa, khởi từ bi dậy, chỉ qua kia bờ
Thương ơi ba cõi, bè pháp cứu người, qua sông còn gọi, hoa bay khắp trời

Ngồi đây
cảm nhận hơi thở
hơi vào hơi ra
chỉ là hơi thở
không ai đang thở

Tâm kià
khắp cảnh là tâm
khắp tâm là cảnh
khắp trời gương sáng
khắp trời là tâm.

6

Flowers All Over the Sky

See there
only the seen appearing
no me, no others
only a scene is seen
nobody is seeing

Hear that
only the heard echoing
no me, no others
only the sounds are heard
nobody is listening

Buddha’s words from ancient years written with golden ink show compassionately how to cross the river
The dharma raft calls out from other shores to wake up humanity in the three realms, while flowers are flying all over the sky.

Sit here
feel the breaths
moving in and  out
only the breaths
nobody is breathing

See the mind
all the seen are mind's display
all the mind are things that are seen
all the sky is a bright mirror
all the sky is the mind’s display

7

Bát Chánh Đạo

Nhìn cảnh, hiện rồi biến
theo duyên, khởi rồi tan
trong mắt, thuần Chánh Kiến
nhìn tâm, thấy vô tâm

Nhìn sóng, chỉ là nước
không ta, cũng không người
nghe tiếng, nhận ra thức
Chánh Ngữ, ngộ không lời

Thấy nhân duyên, Chánh Nghiệp khai trí tuệ
Thấy như thực, Chánh Mạng ngộ vô sanh
Chánh Tư Duy, hỷ xả, không dính mắc
Chánh Tinh Tấn, từ bi, thiện pháp sinh

Đi đứng, tâm bất động
Chánh Định, hiện toàn thân
lặng lẽ, không chút mộng
muôn pháp là Niết Bàn

Quán thân, thọ, tâm, pháp
Chánh Niệm lìa có, không
niệm niệm trong tỉnh giác
muôn pháp là tánh không.

7

The Noble Eightfold Path

Following causality
things appear then disappear, rise then fall
Looking at the mind with the Right View
you will see the mind is empty

Looking at the waves, you will see the water
There is no me, no others
Hearing the sound, realize that this is the mind’s display
and know speechlessly the Right Speech

See the causality, be wise to do the Right Action
See things as they are, see the unborn dharma
and live the Right Livelihood
Practice empathy and equanimity, have the Right
Intention to cling to nothing
Cultivate metta and compassion, make the Right
Effort to live all the virtues      

While walking or standing, keep a calm mind
feel the Right Concentration on your body and
mind
live the calmness without a dream --
and you will see all things are inherently nirvana

Be mindful of the body, feelings, mind and mental phenomena
With Right Mindfulness, you cling to neither
emptiness nor existence
Observe mindfully thoughts coming and going
And you will see all things are inherently empty. 

8

Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm

Con kính lễ cúng dường
thiết tha niệm danh hiệu
Bồ Tát Quán Thế Âm
đấng từ bi vô lượng
giữa ba cõi bất an
hiện thân đi cứu khổ

Con niệm tên ngài,
vào lửa không cháy, ra sóng không chìm,
vào trận bình an, gậy đao tự gãy,
gông xiềng tự rã, thú dữ tự lìa,
ly tham sân si

Thiết tha niệm danh hiệu
Bồ Tát Quán Thế Âm
Tùy tâm được như ý
sinh trai nhiều trí huệ
sinh gái, đẹp đoan trang
phước huệ nhiều vô lượng

Thiết tha con niệm
ngài hiện Phật thân
ngài hiện Pháp thân
ngài hiện Tăng thân
đưa người qua sông
vượt bờ sinh tử

Ngài là pháp giải thoát
tùy cơ cứu chúng sinh
hiện thân Bích Chi Phật
hiện thân bậc Thanh Văn
hiện thân các vị trời
hiện thân đại tướng quân
hiện thân người cư sĩ
hiện thân mẹ, thân cha
vô lượng thân hiện ra
đưa người qua sông
vượt bờ sinh tử.

8

Namo Avalokitesvara Bodhisattva

With great respect
I chant the name of
Avalokitesvara Bodhisattva
the deity of boundless compassion
who has traveled the three realms
to save beings from suffering

Those who chant the Bodhisattva's name

will safely escape the fire and ride above the waves,
will safely enter battles and see the swords shatter
will safely see the shackles break and beasts be scared away
and will live free from ignorance, attachment, and aversion

Those who chant the name of
Avalokitesvara Bodhisattva
will see things that are agreeable
will have wise and righteous sons
will have beautiful and virtuous daughters
and will endlessly develop merit and wisdom  

I respectfully chant the Bodhisattva’s name
Her Holiness will appear
in the body of Buddha
in the body of Dharma
in the body of Sangha
to help humans cross the river
-- to be free from life and death

To suitably save sentient beings
Her Holiness shows the path of liberation
appearing as a Pratyekabuddha
appearing as an Arahant
appearing as heavenly beings
appearing as military generals
appearing as Buddhist laypersons
appearing as Mom, as Dad
appearing in countless bodies
to help humans cross the river
- to be free from life and death

9

Niệm Phật

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật

Quy y trọn thân tâm
ba đời Phật Pháp Tăng
tội cũ con sám hối
thiện mới con tinh cần
thân tâm một niệm
Nam Mô A Di Đà Phật

Niệm Phật nguyện vãng sanh
thành chữ viết trang kinh
thành mưa cho lúa mọc
thành thuyền pháp qua sông
cứu người thoát khổ
Nam Mô A Di Đà Phật

Niệm Phật là tay niệm Phật, nâng người té ngã, dìu người qua sông
Niệm Phật là chân niệm Phật, đi muôn ngàn dặm, đưa người tới nhà
Niệm Phật là lời niệm Phật, hóa chữ thành thơ, gọi người tỉnh giác
Niệm Phật là thân niệm Phật, toàn thân từ bi, độ vô lượng người

Niệm Phật niệm toàn thân
Phật hiện sáng ngời tâm
nhìn tâm là thấy Phật
nhìn Phật là thấy tâm
quay đầu là bờ
Nam Mô A Di Đà Phật

Niệm Phật nghe dịu dàng
từng chữ hiện rồi tan
thấy từng niệm ngời sáng
Tịnh độ hóa toàn thân
hiện tâm vô lượng
Nam Mô A Di Đà Phật.

9

Chanting Buddha’s Name

Namo Amitabha Buddha
Namo Amitabha Buddha
Namo Amitabha Buddha

I vow to take refuge in Buddha,
in Dharma, and in Sangha
of the three periods of time
My past misdeeds I now repent
My new virtue I do my best
I chant with my whole body and mind
Namo Amitabha Buddha

Chanting Buddha’s name I vow to take rebirth
as words written in Buddhist scriptures
as rains to bless the rice fields
as a dharma boat to carry humanity
to cross the river of suffering
Namo Amitabha  Buddha  

I chant Buddha’s name with hands that raise the fallen and help them cross the river
I chant Buddha’s name with feet that walk thousands of miles and lead the lost home
I chant Buddha’s name with words that become poems and awaken humans
I chant Buddha’s name with my body and mind that live fully with compassion and help countless humans 

Chanting Buddha’s name with my whole body and mind
I see Buddha appear in my shining mind
Looking at the mind, you will see Buddha
Look at Buddha, you will see the mind
Watching your mind, you will see the shore of
Nirvana
Namo Amitabha Buddha

Gently chant Buddha’s name
See every word arise and vanish
See every thought come and go clearly
The pure land becomes your whole body
and your mind becomes the boundless light
Namo Amitabha Buddha

10

Phật Giáo Việt Nam Lên Đường

Con về đây
từ núi cao
từ biển xa
với hồn thiêng
rồng tiên ngàn năm quê hương Việt Nam

Con về đây
nghe chuông chùa
lời mẹ ru
giữ đời đời
nguyện quy y Phật Pháp Tăng

Việc ác con xa lià
việc lành con vâng giữ
trong sạch thân khẩu ý
ghi lời Phật trong tâm

...

Con lên đường
tới Trường Sơn
tới Biển Đông
giữ quê hương
một tấc đất không để lui

Con lên đường
lấy tình thương
bảo vệ dân
vững ngàn năm
hộ trì Phật Giáo Việt Nam.

10

Vietnamese Buddhists, Move Forward

Here we come
from mountains high
from seas afar
with the sacred souls
of dragons and  goddesses in some-thousand-years-old Vietnam

Here we come
hearing the temple bell
the mother’s lullaby
that calls to keep forever the vow
to take refuge in Buddha, Dharma and Sangha

We keep in mind Buddha’s words
refrain from all evil
do all that is good
purify our actions, speech, and mind

...

We move forward
to Truong Son
to Bien Dong
to protect our country
vowing not to lose an inch of the land

We move forward
with compassion
to protect the people
to foster Buddhism in Vietnam
over thousands of years

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
03 Tháng Giêng 2019(Xem: 5025)
27 Tháng Tám 2018(Xem: 5891)
27 Tháng Tám 2018(Xem: 5320)
13 Tháng Tám 2018(Xem: 4955)
10 Tháng Mười Một 2017(Xem: 5403)
02 Tháng Chín 2017(Xem: 4958)