Phẩm 6: Thọ Ký

13 Tháng Năm 201000:00(Xem: 19950)

KINH PHÁP HOA
(Hoa Sen Của Chánh Pháp)
Phần CHÍNH VĂN - Trí Quang dịch

 

Phẩm 6:Thọ ký

 

Nói những lời chỉnh cú trên đây rồi, đức Thế Tôn tuyên cáo với toàn thể đại hội các chúng: Đại đệ tử của Như Lai là tôn giả Đại Ca Diếp đây, trong thì vị lai, sẽ được phụng sự ba trăm vạn ức chư Phật Như Lai, hiến cúng cung kính tôn trọng tán dương, tuyên thuyết rộng rãi vô số chánh pháp vĩ đại của các ngài, rồi thân cuối cùng thành đức Phật đà danh hiệu Quang Minh Như Lai, đủ mười đức hiệu. Quốc độ tên Quang Đức, thời kỳ tên Đại trang nghiêm. Quang Minh Như Lai sống lâu mười hai thời kỳ bậc nhỏ, giáo pháp nguyên chất tồn tại thế gian hai mươi thời kỳ bậc nhỏ, giáo pháp tương tự cũng tồn tại hai mươi thời kỳ bậc nhỏ. Quốc độ huy hoàng, không có những thứ dơ và xấu như ngói sỏi gai góc và đại tiểu tiện lợi. Quốc độ ấy lại bằng thẳng, không có cao thấp, hầm hố gò đống. Đất bằng lưu ly, cây ngọc thành hàng, dây hoàng kim phân chia lề đường. Rải các hoa quí, đâu cũng sạch sẽ. Trong quốc độ ấy chúng bồ tát vô số ngàn ức, chúng thanh văn cũng vô lượng như vậy. Không có việc ma; vua ma và dân ma tuy có, nhưng toàn là những kẻ hộ trì Phật pháp. Đức Thế Tôn lặp lại ý nghĩa đã nói bằng những lời chỉnh cú sau đây.

(1) Này chư tỷ kheo,

Như Lai sử dụng

con mắt Phật đà

nhìn thấy tôn giả

Đại Ca Diếp đây

trong thì vị lai

vô số thời kỳ

sẽ thành Phật đà.

(2) Vị lai tôn giả

phụng sự hiến cúng

ba trăm vạn ức

chư Phật Như Lai,

vì tuệ giác Phật

mà tu phạn hạnh.

(3) Sau khi phụng sự

chư Phật Như Lai

phước tuệ tối thượng

biết khắp tất cả,

thì thân cuối cùng

được thành đức Phật.

(4- Quốc độ sạch sẽ,

6) lưu ly làm đất.

Có lắm cây ngọc

hàng lối bên đường.

Dây vàng chia đường

ai thấy cũng thích.

Cây phát hương thơm,

rải xuống hoa quí

đủ loại đẹp lạ,

sử dụng trang hoàng.

Đất ấy bằng thẳng,

không có hố đồi.

(7) Chúng chư bồ tát

thì hết tính toán,

tâm trí thuần hóa

được đại thần lực,

kính giữ kinh pháp

đại thừa của Phật.

(8) Chúng chư thanh văn

toàn thân cuối cùng,

không còn phiền não,

làm con Pháp vương,

số lượng các ngài

cũng khó tính toán,

dùng mắt chư thiên

đếm cũng không nổi.

(9) Quang Minh Như Lai

sống lâu mười hai

thời kỳ bậc nhỏ,

giáo pháp nguyên chất

tồn tại hai mươi

thời kỳ bậc nhỏ,

giáo pháp tương tự

tồn tại cũng vậy.

Quang Minh Như Lai

việc ngài như thế.

Bấy giờ tôn giả Mục kiền Liên, tôn giả Tu bồ Đề và tôn giả Ca chiên Diên, đều chấn động cả người, chuyên chú mà chắp tay chiêm ngưỡng đức Thế Tôn, mắt không rời ngài một thoáng, và đồng thanh thưa ngài bằng những lời chỉnh cú sau đây.

(10) Bạch đức Thế Tôn

bậc đại hùng lực!

thưa đấng Pháp vương

dòng họ Thích Ca!

xin ngài thương xót

hết thảy chúng con,

ban cho chúng con

tiếng nói của Phật.

(11) Thế Tôn nếu biết

thâm tâm chúng con,

trao cho chúng con

lời ghi làm Phật,

thì như rưới nước

cam lộ mát ngọt

làm cho chúng con

hết nóng được mát.

(12) Y như những kẻ

đến từ nước đói,

bỗng gặp cỗ bàn

của đức vua lớn,

nhưng còn nghi sợ

chưa dám dùng liền,

nếu được vua bảo

mới dám ăn dùng.

(13) Chúng con cũng vậy,

thường nghĩ nhược điểm

của pháp thấp nhỏ,

không biết làm sao

sẽ được tuệ giác

vô thượng của Phật.

(14) Dẫu chúng con nghe

Thế Tôn đã nói

chúng con rồi ra

sẽ làm Phật cả,

nhưng còn lo sợ

chưa dám dùng ngay.

(15) Nếu được đội ơn

Thế Tôn thọ ký,

chúng con mới được

yên vui hoàn toàn.

(16) Bạch đức Thế Tôn,

đấng đại hùng lực

thường muốn yên vui

cho cả thế giới!

xin ngài ban cho

lời ghi làm Phật,

như kẻ đang đói

cần bảo dùng đi!

Đức Thế Tôn biết lòng mong ước của các vị đại đệ tử, nên bảo chư vị tỷ kheo, vị tôn giả Tu bồ Đề này trong thì vị lai, phụng sự nhiều lần trăm triệu chư Phật Như Lai, hiến cúng cung kính tôn trọng tán dương, thường tu phạn hạnh, đi trọn đường đi bồ tát, và thân cuối cùng được thành Phật đà, danh hiệu là Danh Tướng Như Lai, đủ mười đức hiệu. Thời kỳ của ngài tên là Hữu bảo, quốc độ của ngài tên là Bảo sinh. Quốc độ ấy bằng thẳng, đất là pha lê, cây ngọc tráng lệ, không có núi đồi, hầm hố, cát sỏi, gai góc, tiện lợi dơ bẩn. Hoa quí phủ đất, đâu cũng sạch sẽ. Người quốc độ ấy đều ở đài ngọc và lầu ngọc. Đệ tử của đức Danh Tướng Như Lai thuộc chúng thanh văn thì vô lượng vô biên, toán số ví dụ không thể xác định; thuộc chúng bồ tát thì nhiều lần trăm triệu. Danh Tướng Như Lai sống lâu mười hai thời kỳ bậc nhỏ, giáo pháp nguyên chất tồn tại thế gian hai mươi thời kỳ bậc nhỏ, giáo pháp tương tự cũng tồn tại hai mươi thời kỳ bậc nhỏ. Danh Tướng Như Lai thường đứng trong không gian mà thuyết pháp cho các chúng, hóa độ vô lượng bồ tát và thanh văn. Đức Thế Tôn lặp lại ý nghĩa đã nói bằng những lời chỉnh cú sau đây.

(17) Này chư tỷ kheo,

nay bảo chư vị

hãy cùng nhất tâm

nghe Như Lai nói.

Vị đại đệ tử

Tu bồ Đề này

sẽ thành Phật đà

hiệu là Danh Tướng.

(18) Sau khi phụng sự

vô số chư Phật,

đi theo đường hướng

chư Phật đã đi,

dần dần hoàn chỉnh

tuệ giác vĩ đại;

(19) thì thân cuối cùng

đủ bâm hai tướng,

trang nghiêm tráng lệ

tựa như núi ngọc.

(20) Quốc độ của đức

Danh Tướng Như Lai

đẹp sạch bậc nhất

ai thấy cũng thích.

Ngài ở trong không

của quốc độ ấy

thuyết pháp hóa độ

vô lượng các chúng.

(21) Trong giáo pháp ngài

có nhiều bồ tát,

toàn là những bậc

các căn lanh lợi,

chuyển đẩy bánh xe

pháp không thoái chuyển.

Quốc độ của ngài

thường lấy các vị

bồ tát như vậy

làm sự trang hoàng.

(22) Chúng chư thanh văn

không thể tính toán,

được ba minh trí

và sáu thần thông,

đặt mình vững vàng

trong tám giải thoát,

vị nào cũng có

uy đức rất lớn.

(23) Danh Tướng Như Lai

thuyết pháp thì hiện

vô lượng thần biến

siêu việt nghĩ bàn,

chư thiên nhân loại

nhiều bằng hằng sa

đều chắp tay lại

nghe nhận lời ngài.

(24) Ngài sống mười hai

thời kỳ bậc nhỏ,

giáo pháp nguyên chất

tồn tại hai mươi

thời kỳ bậc nhỏ,

giáo pháp tương tự

cũng được tồn tại

với thì gian ấy.

Đức Thế Tôn lại bảo chư vị tỷ kheo, Như Lai bây giờ lại tuyên cáo với chư vị, vị tôn giả Ca chiên Diên này, trong thì vị lai, đem những cúng phẩm mà hiến cúng, phụng sự tám ngàn ức chư Phật Như Lai, cung kính, tôn trọng. Sau khi các ngài nhập diệt, đối với ngài nào tôn giả Ca chiên Diên cũng xây dựng bảo tháp cao một ngàn do tuần, và chu vi năm trăm do tuần, toàn đem bạc, vàng, lưu ly, xa cừ, mã não, chân châu và mai khôi, bảy chất liệu quí báu như vậy hợp lại tạo thành. Lại hiến cúng các bảo tháp ấy bằng các loại hoa, vòng hoa, các hương liệu, lọng dù và tràng phan. Sau đó tôn giả Ca chiên Diên còn phụng sự hai vạn ức chư Phật Như Lai nữa, cũng với sự hiến cúng như trên. Phụng sự chư Phật Như Lai, đi trọn đường đi bồ tát rồi, tôn giả Ca chiên Diên sẽ thành đức Phật đà với danh hiệu là Diêm Phù Na Đề Kim Quang Như Lai, đủ mười đức hiệu. Quốc độ của ngài bằng thẳng và đất là pha lê, cây ngọc tráng lệ, dây hoàng kim phân chia lề đường, hoa đẹp phủ đất, khắp nơi sạch sẽ, ai nhìn cũng thích. Không có bốn đường dữ là địa ngục, ngạ quỉ, súc sinh và tu la, mà lại có nhiều chư thiên và nhân loại. Còn thanh văn chúng và bồ tát chúng thì vô số vạn ức, trang hoàng cho quốc độ ấy. Diêm Phù Na Đề Kim Quang Như Lai sống lâu mười hai thời kỳ bậc nhỏ, giáo pháp nguyên chất tồn tại thế gian hai mươi thời kỳ bậc nhỏ, giáo pháp tương tự cũng tồn tại hai mươi thời kỳ bậc nhỏ. Đức Thế Tôn lặp lại ý nghĩa đã nói bằng những lời chỉnh cú sau đây.

(25) Chư vị tỷ kheo,

nhất tâm mà nghe!

Như Lai lại nói

lời không sai lầm.

(26) Đại Ca chiên Diên

sẽ đem bao nhiêu

cúng phẩm tốt đẹp

hiến cúng chư Phật.

Chư Phật nhập diệt,

dựng tháp bảy báu

và đem hoa hương

hiến cúng xá lợi.

(27-Nên thân cuối cùng

28) được tuệ giáùc Phật,

trở thành một đấng

Biết đúng và khắp,

với một quốc độ

cực kỳ sạch sẽ,

hóa độ vô số

vạn ức chúng sinh,

lại được mười phương

ai cũng hiến cúng.

Ánh sáng của ngài

không ai hơn được

nên được danh hiệu

Diêm Phù Kim Quang.

(29) Bồ tát thanh văn

đã cắt buộc ràng

vào cõi sống chết

thì nhiều vô số,

làm cho trang nghiêm

quốc độ của ngài.

Đức Thế Tôn lại bảo đại hội các chúng, bây giờ Như Lai lại tuyên cáo với chư vị, vị tôn giả Mục Kiền Liên này, trong thì vị lai, đem những cúng phẩm mà hiến cúng tám ngàn chư Phật Như Lai, cung kính, tôn trọng. Sau khi các ngài nhập diệt, đối với ngài nào tôn giả Mục Kiền Liên cũng xây dựng bảo tháp cao đến một ngàn do tuần và chu vi rộng đến năm trăm do tuần, toàn đem bảy chất liệu qúy báu hợp lại tạo thành. Lại đem các loại hoa, vòng hoa, các hương liệu, lọng dù và tràng phan mà hiến cúng bảo tháp ấy. Sau đó tôn giả phụng sự hai trăm vạn ức chư Phật Như Lai nữa, cũng với sự hiến cúng như trên, rồi thành đức Phật đà với danh hiệu Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Như Lai, đủ mười đức hiệu. Thời kỳ của ngài tên là Hỷ Mãn, quốc độ của ngài tên là Ý Lạc. Quốc độ ấy bằng thẳng và đất là pha lê, cây ngọc tráng lệ, rải hoa ngọc chân châu, đâu cũng sạch sẽ, ai thấy cũng thích. Rất nhiều chư thiên và nhân loại. Bồ tát và Thanh văn thì vô lượng vô số. Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Như Lai sống lâu hai mươi bốn thời kỳ bậc nhỏ, giáo pháp nguyên chất tồn tại thế gian bốn mươi thời kỳ bậc nhỏ, giáo pháp tương tự cũng tồn tại bốn mươi thời kỳ bậc nhỏ. Đức Thế tôn lập lại ý nghiã đã nói bằng những lời chỉnh cú sau đây.

(30) Đệ tử Như Lai

Đại Mục Kiền Liên

bỏ thân này rồi

được gặp tám ngàn

hai trăm vạn ức

chư Phật Như Lai.

(31) Để được thực hiện

tuệ giác Phật đà,

tôn giả tôn kính

phụng sự các ngài,

nơi chỗ các ngài

thường tu phạn hạnh.

(32-33) Vô lượng thời kỳ

tôn giả kính giữ

tất cả giáo pháp

của chư Phật ấy.

Và khi các ngài

nhập Niết bàn rồi

tôn giả xây dựng

những tháp bảy báu,

lại dựng trụ vàng

tiêu biểu lâu dài,

rồi đem hoa hương

và tấu nhạc khí

cung kính hiến cúng

những tháp Phật ấy.

(34) Dần dần hoàn bị

đường đi Bồ tát,

tại cõi Ý Lạc

thành Phật với hiệu

Đa Ma La Bạt

Đàn Hương Như Lai.

(35) Đức Như Lai ấy

sống lâu hăm bốn

thời kỳ bậc nhỏ,

thường xuyên tuyên thuyết

giáo pháp Phật đà

cho cả trời người.

(36) Đệ tử Thanh văn

vô số vô lượng

nhiều bằng hằng sa,

đủ ba minh trí

và sáu thần thông

uy đức rất lớn.

(37) Đệ tử Bồ tát

vô lượng vô biên,

trí nhớ cứng chắc

tinh tiến thường trực,

đối với trí Phật

không ai thoái chuyển.

(38) Phật nhập diệt rồi

giáo pháp nguyên chất

tồn tại bốn chục

thời kỳ bậc nhỏ,

giáo pháp tương tự

tồn tại cũng vậy.

Đệ tử Như Lai

uy đức toàn vẹn

số có năm trăm,

sẽ được thọ ký

trong thì vị lai

đều thành Phật đà.

Và sự tương quan

từ thời xa xưa,

liên hệ Như Lai

cùng với chư vị,

Như Lai sắp nói,

chư vị khéo nghe!

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
07 Tháng Mười Một 2023(Xem: 1221)
27 Tháng Chín 2022(Xem: 83592)
Lúc đầu, kinh điển Phật giáo gồm hai bộ chính là “kinh” (sutra) và “luật” (vinaya): “Kinh” ghi lại giáo lý của Đức Phật, “Luật” là những giới luật mà Đức Phật đã chế định cho hàng tăng nhân tu hành tại các tự viện. Về sau này có thêm những lời chú giải về kinh và luật đó, và được gọi chung là “luận” (abhidharma), kết quả là có ba bộ sách gồm kinh, luật, và luận, tức là “Tam Tạng” (Tripitaka). Dần dần xuất hiện những dị biệt trong những lời giải thích về giáo lý của Đức Phật và giới luật của tự viện; và, điều đó gây ra sự phân rẽ trong cộng đồng Phật giáo, đưa tới sự phân chia thành hai bộ phái chính yếu đó là Thượng Tọa Bộ (Therevada) có tinh thần bảo thủ và Đại Chúng Bộ (mahasamghika) có tinh thần cấp tiến. Mỗi bộ phái có một bộ kinh điển riêng, được coi là chính thức bao gồm những quan điểm của mỗi phái.
16 Tháng Chín 2020(Xem: 5628)
20 Tháng Tám 2018(Xem: 7463)