Mục Lục

04 Tháng Sáu 201100:00(Xem: 7855)

THIỀN SƯ VIỆT NAM

Hoà Thượng Thích Thanh Từ
Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh 1992MỤC LỤC
Lời Nói Đầu
Lời Tựa Tái Bản
Phần 01
1.Khương Tăng Hội.
2.Thích Đạo Thiền.
3.Thích Huệ Thắng.
4.Đồ biểu phái thiền Tỳ-ni-đa-lưu-chi.
5.Đồ biểu phái thiền Vô Ngôn Thông.
6.Đồ biểu phái thiền Thảo Đường.
7.Thiền sư Tỳ-ni-đa-lưu-chi. 
8.Thiền sư Pháp Hiền.
9.Thiền sư Thanh Biện .
10.Thiền sư Định Không
11.Thiền sư Vô Ngôn Thông
12.Thiền sư Cảm Thành
13.Thiền sư Thiện Hội
14.Trưởng lão La Quí
Phần 02
15.Thiền sư Pháp Thuận
16.Thiền sư Vân Phong
17.Đại sư Khuông Việt
18.Thiền sư Ma-ha
19.Thiền Ông Đạo Giả
20.Thiền sư Sùng Phạm
21.Thiền sư Định Huệ
22.Thiền sư Vạn Hạnh
23.Thiền sư Đa Bảo
24.Trưởng Lão Định Hương 
25.Thiền sư Thiền Lão
26.Thiền sư Thảo Đường
Phần 03
27.Thiền sư Viên Chiếu
- Phiên âm và Dịch Nghĩa Tham Đồ Hiển Quyết 
28.Thiền sư Cứu Chỉ
Phần 04
29.Thiền sư Đạo Hạnh
30.Thiền sư Bảo Tánh và Minh Tâm
31.Thiền sư Quảng Trí
32.Thiền sư Thuần Chân
33.Thiền sư Trì Bát
34.Thiền sư Huệ Sinh
35.Thiền sư Ngộ án
36.Thiền sư Mãn Giác
37.Quốc sư Thông Biện
38.Thiền sư Bổn Tịch
39.Thiền sư Thiền Nham
40.Thiền sư Minh Không
Phần 05
41.Thiền sư Khánh Hỷ
42.Thiền sư Giới Không
43.Thiền sư Pháp Dung
44.Thiền sư Không Lộ
45.Thiền sư Đạo Huệ
46.Thiền sư Bảo Giám 
47.Thiền sư Bổn Tịnh
48.Thiền sư Trí 
49.Thiền sư Chân Không
50.Thiền sư Đạo Lâm
51.Ni sư Diệu Nhân
52.Thiền sư Viên Học
53.Thiền sư Tịnh Thiền
54.Quốc sư Viên Thông

 

Phần 06
55.Thiền sư Giác Hải
56.Thiền sư Tịnh Không
57.Thiền sư Đại Xả
58.Thiền sư Tín Học
59.Thiền sư Trường Nguyên
60.Thiền sư Tịnh Lực
61.Thiền sư Trí Bảo
62.Thiền sư Nguyện Học
63.Thiền sư Minh Trí
64.Thiền sư Tịnh Giới
Phần 07
65.Thiền sư Quảng Nghiêm
66.Thiền sư Thường Chiếu
67.Thiền sư Y Sơn
68.Thiền sư Thần Nghi
69.Đại Sĩ Thông Thiền 
70.Thiền sư Hiện Quang
71.Thiền sư Tức Lự
72.Cư sĩ Ứng Thuận Vương
Phần 08
73.Trần Thái Tông
-Phiên âm và Dịch Trần Thái Tông
-Phiên âm Và Dịch 
Phổ Khuyến Phát Bồ Đề Tâm
Phần 09
74.Tuệ Trung Thượng Sĩ Trần Tung
-Phiên âm và Dịch 
Tuệ Trung Thượng Sĩ
Phần 10
75.Trần Nhân Tông
76.Thiền sư Pháp Loa
Phần 11
77.Thiền sư Huyền Quang
78.Quốc Sư Quán Viên
79.Thiền sư Đức Minh
80.Ni sư Tuệ Thông
81.Thiền sư Hương Hải
Phần 12
82.Thiền sư Đạo Chân và Đạo Tâm
83.Tông Tào Động 
Truyền Sang Miền Bắc Việt Nam
84.Thiền sư Nhất Cú Tri Giáo
85.Thiền sư Thủy Nguyệt 
hiệu Thông Giác 
86.Thiền sư Tông Diễn hiệu Chân Dung
87.Thiền sư Thanh Nguyên
88.Thiền sư Thanh Đàm Minh Chánh 

 

Phần 13
89.Thiền sư Như Như
90.Thiền sư An Thiền
Tông Lâm Tế Truyền Sang Miền Bắc Việt Nam (Đàng Ngoài) 
91.Hòa thượng Chuyết Công
92.Thiền sư Minh Hành
93.Thiền sư Minh Lương
94.Thiền sư Chân Nguyên 
Pháp danh Tuệ Đăng 
95.Thiền sư Như Hiện 
hiệu Nguyệt Quang
96.Thiền sư Như Trừng Lân Giác 
97.Thiền sư Tính Tĩnh
98.Thiền sư Tính Tuyền
99.Thiền sư Hải Quýnh hiệu Từ Phong 
Phần 14
100.Đại Sư Kim Liên Tịch Truyền 
101.Đại sư Tường Quang Chiếu Khoan 
102.Thiền sư Phúc Điền
103.Đại sư Phổ Tịnh
104.Đại sư Thông Vinh
*Tông Lâm Tế Truyền Vào 
Miền Trung Việt Nam (Đàng Trong)
105.Thiền sư Nguyên Thiều 
*Tông Tào Động Truyền Vào Miền Trung Việt Nam (Đàng Trong)
106.Hòa thượng Thạch Liêm
107.Thiền sư Tử Dung Minh Hoằng 
108.Thiền sư Liễu Quán
109.Thiền Sư Pháp Thông Thiện Hỷ Với Chùa Long Ẩn
Phần 15
110.Thiền sư Tịnh Giác Thiện Trì
111.Hòa thượng Minh Vật-Nhất Tri
112.Hòa thượng Thành Đẳng Minh Lượng (Minh Yêu) và Pháp Tử
113.Hòa thượng Thành Nhạc Ẩn Sơn
114.Thiền sư Phật Ý Linh Nhạc 
115.Thiền Sư Liễu Đạt Thiện Thành
116.Thiền sư Tổ Ấn Mật Hoằng
117.Thiền sư Tổ Tông Viên Quang
Phần 16
118.Thiền sư Nhất Định
119.Tăng cang Tiên Giác Hải Tịnh 
120.Thiền sư Minh Vi Mật Hạnh 
121.Thiền sư Minh Khiêm Hoằng Ân hiệu Diệu Nghĩa
Phần 17
122.Thiền sư ĐạoTrung Thiện Hiếu
123.Thiền sư Như Nhãn Từ Phong 
124.Thiền sư Hải Bình Bảo Tạng
125.Thiền sư Ngộ Chân
126.Hòa thượng Hoàng Long 
127.Thiền sư Trí Năng và Hồng Ân
128.Thiền sư Khánh Long
129.Ni cô họ Lê
130.Ni cô họ Tống
Phần phụ những dòng kệ các phái
Sách tham khảo
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn