Chùa Điều Ngự - Dieu Ngu Temple
Thích nữ Tịnh Quang