Chùa Điều Ngự - Dieu Ngu Temple
Tuệ Thiền Lê Bá Bôn