Chùa Điều Ngự - Dieu Ngu Temple
Nguyễn Vĩnh Thượng