Chùa Điều Ngự - Dieu Ngu Temple
Dịch bản: Thích Nữ Tuệ Dung - Hiệu đính: Thích Nữ Trí Hải