Chùa Điều Ngự - Dieu Ngu Temple
Thích Huyền Diệu (Rev. Dr. Lâm Trung Quốc)