Chương IV – PUPPHAVAGGA - (Phẩm Hoa)

15 Tháng Sáu 201402:43(Xem: 4929)
MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH
Dhammapada
KINH LỜI VÀNG
Việt - lục bát thi hóa - Pāḷi
( In lần thứ 5, có chỉnh sửa và nhuận sắc lần cuối)

Chương IV
PUPPHAVAGGA
(Phẩm Hoa)

44.

Ai người thấu triệt “cái ta”?

Thấu triệt Thiên giới, Dạ Ma các hàng?

Ai người khéo giảng “Pháp vàng”?(1)

Như tay thiện xảo kết tràng hoa tươi?

 

Ko imaṃ pathaviṃ vicessati

yamalokañ ca imaṃ sadevakaṃ,

ko dhammapadaṃ sudesitaṃ

kusalo pupphamiva pacessati.

­œ

45.

Ai người chinh phục “cái ta”?

Chinh phục Thiên giới, Dạ Ma các hàng?

Bậc “Hữu học”(1) giảng Pháp vàng

Như tay thiện xảo kết tràng hoa tươi.

 

Sekho pathaviṃ vicessati

yamalokañ ca imaṃ sadevakaṃ,

sekho dhammapadaṃ sudesitaṃ

kusalo pupphamiva pacessati.

­œ

46.

Thân như bọt nước đầu gềnh

Rỗng không, huyễn ảo, diệt sinh vậy mà!

Trượng phu bẻ gãy tên hoa

Vượt lên tầm mắt, Tử Ma khó tìm!

 

Pheṇūpamaṃ kāyamimaṃ viditvā

marīcidhammaṃ abhisambudhāno,

chetvāna mārassa papupphakāni

adassanaṃ maccurājassa gacche.

­œ

47.

Ai còn thu nhặt hoa hương,

Đắm si, tham nhiễm bên đường biết hay?

Tử Thần mang kẻ ấy ngay

Như cơn lũ cuốn ngủ say cả làng!

 

Pupphāni heva pacinantaṃ

byāsattamanasaṃ naraṃ,

suttaṃ gāmaṃ mahogho’va

maccu ādāya gacchati.

­œ

48.

Ai còn thu nhặt hoa hương

Đắm si, tham nhiễm bên đường chẳng thôi?

Coi chừng Thần Chết tới nơi

Bắt làm nô lệ, rồi đời kẻ ngu!

 

Pupphāni heva pacinantaṃ

byāsattamanasaṃ naraṃ,

atittañeva kāmesu

antako kurute vasaṃ.

­œ

49.

Như ong kiếm tí mật thôi

Sắc hương chẳng hại, lá chồi cũng không

Khẽ khàng chút nhụy lót lòng

Bậc Thánh cũng vậy, thong dong vào làng!

 

Yathāpi bhamaro pupphaṃ

vaṇṇagandhaṃ aheṭhayaṃ,

paleti rasam’ādāya

evaṃ gāme munī care.

­œ

50.

Lỗi người tìm trách sao nên

Dầu phải, dầu quấy chen xen chẳng gì?

Gẫm ta làm được điều chi?

Lặng im, tự kiểm, tu trì mới hay!

 

Na paresaṃ vilomāni

na paresaṃ katākataṃ,

Attanova avekkheyya

katāni akatāni ca.

­œ

51.

Hoa kia đẹp đẽ dường bao!

Sắc màu tươi thắm nhưng nào có hương

Ngôn lời dệt gấm thêu chương

Không hành, chỉ nói là phường bỏ đi!

 

Yathāpi ruciraṃ pupphaṃ

vaṇṇavantaṃ agandhakaṃ,

evaṃ subhāsitā vācā

aphalā hoti akubbato.

­œ

52.

Hoa kia đẹp đẽ dường bao!

Sắc màu đã thắm lại ngào ngạt hương.

Ngôn lời trong sáng như gương

Nói làm là một, văn chương dám bì!

 

Yathāpi ruciraṃ pupphaṃ

vaṇṇavantaṃ sagandhakaṃ,

evaṃ subhāsitā vācā

saphalā hoti sakubbato.

­œ

53.

Đó đây lác đác đầu cành

Hái tìm từng đóa xâu thành tràng hoa

Chúng sanh giữa cõi ta bà

Việc lành thu góp kết tòa thiện tâm!

 

Yathāpi puppharāsimhā

kayirā mālāguṇe bahū,

evaṃ jātena maccena

kattabbaṃ kusalaṃ bahuṃ.

­œ

54.

Hương thơm tối thắng diệu hoa

Làm sao ngược gió bay xa mọi đường?

Hương thơm đức hạnh phi thường

Xông lan khắp cả muôn phương ngạt ngào!

 

Na pupphagandho paṭivātameti

na candanaṃ tagaramallikā,

satañ ca gandho paṭivātameti

sabbā disā sappuriso pavāyati.

­œ

55.

Hương sen, hương lý, hương lài

Chiên-đàn cùng với một vài thắng hương

Dẫu thơm, đâu thể so lường

Hương người giới hạnh, phi thường thế gian!

 

Candanaṃ tagaraṃ vāpi

uppalaṃ atha vassikī,

etesaṃ gandhajātānaṃ

sīlagandho anuttaro.

­

56.

Hương sen, hương lý, hương lài

Chiên-đàn cùng với một vài thắng hương

Hương người giới hạnh phi thường

Xông bay bốn cõi Thiên Vương ngát ngào!

 

Appamatto ayaṃ gandho

yā’yaṃ tagaracandanī,

yo ca sīlavataṃ gandho

vāti devesu uttamo.

­œ

57.

Ai người trú niệm tinh cần,

Ai người siêu thoát dự phần vô vi?

Ai người đức hạnh, chánh tri?

Ma Vương chẳng thấy đường đi, lối về.

 

Tesaṃ sampannasīlānaṃ

appamādavihārinaṃ,

sammadaññā vimuttānaṃ

māro maggaṃ na vindati.

­œ

58-59.

Hoa sen dễ mến, dễ ưa,

Mọc lên từ đống bùn nhơ vệ đường.

Môn đệ đức Chuyển Pháp Vương

Trí tuệ chiếu sáng khắp phường tối tăm!

 

Yathā saṅkāraṭhānasmiṃ

ujjhitasmiṃ mahāpathe,

padumaṃ tattha jāyetha

sucigandhaṃ manoramaṃ.

 

Evaṃ saṅkārabhūtesu

andhabhūte puthujjane,

atirocati pannāya

sammāsambuddhasāvako.


(1) Kinh pháp cú, kinh lời vàng, Phật ngôn, bát chánh đạo, giáo pháp.

(1) Từ Tu-đà-hoàn đến A-na-hàm.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
22 Tháng Tám 2020(Xem: 8151)
27 Tháng Tám 2019(Xem: 4876)
12 Tháng Mười Một 2018(Xem: 7407)
12 Tháng Sáu 2018(Xem: 6997)
26 Tháng Tư 2018(Xem: 7800)
25 Tháng Tư 2018(Xem: 7434)
28 Tháng Hai 2017(Xem: 8085)