Chùa Điều Ngự - Dieu Ngu Temple
Kết quả cho "Giải trình bản thể thực tại tánh không tướng không. Sự liên hệ giữa tánh không bản thể với vũ trụ thực tướng phi tướng."