Chùa Điều Ngự - Dieu Ngu Temple
Kết quả cho "Vận dụng thiền quán vào xã hội hiện đại để góp phần xây dựng thế giới hòa bình an lạc"