Chùa Điều Ngự - Dieu Ngu Temple
Kết quả cho "Kinh Kim Cang Bát-nhã Ba-la-mật Phạn-Tạng-Anh-Hán Đối Chiếu Toàn Dịch Giải Thích Ngữ Pháp Phạn Ngữ"