Chương 2 Tông Bổn

09 Tháng Bảy 201000:00(Xem: 4814)

ĐẠI THỪA KHỞI TÍN LUẬN
Bồ Tát Mã Minh
Chân Đế dịch ra Hán Văn - Cao Hữu Đính dịch ra Việt văn 

 Chương 2

Tông Bổn

Đề tài của luận này là: Có pháp có thể phát khởi lòng tin Đại Thừa, cho nên cần phải nói. Nội dung thuyết minh gồm có năm phần. Năm phần ấy là gì? 

Một là phần nhân duyên.

Hai là phần lập nghĩa. 

Ba là phần giải thích. 

Bốn là phần tu hành tín tâm. 

Năm là phần lợi ích nên khuyến tu.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn