ĐIỀU KIỆN VÀ QUANG MINH THỊ HIỆN ĐẢN SANH CỦA ĐỨC THẾ TÔN

07 Tháng Tư 202209:47(Xem: 2076)
ĐIỀU KIỆN VÀ QUANG MINH
THỊ HIỆN ĐẢN SANH CỦA ĐỨC THẾ TÔN
Thích Nữ Giới Hương

Cuộc sống nhân loại trải qua nhiều thời kỳ, con người không ngừng biến đổi để thích nghi với hoàn cảnh sống, từ đó cũng thay đổi tâm tính của mình, từng giai đọan hình thành của lịch sử nhân lọai, con người sống được vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn hoặc đau khổ hơn vì đắm chìm trong ngũ dục. Khi tam tai (tai họa về dịch bệnh, chiến tranh binh đao, đói kém), tám nạn (nạn đọa trong địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ, cõi trời Trường thọ thiên, biên địa, sáu căn không đầy đủ, tà kiến và sinh thời không có Phật) diễn ra trên cõi đời, thì lúc đó chư Phật và bồ tát sẽ xuất hiện để điểm thị giúp chúng sanh thoát nẽo khổ sanh tử luân hồi.  

Cách đây hơn 2600 năm, tại đất nước Ấn Độ (nay là Nepal), Bồ tát Hộ Minh (tiền thân của Đức Phật Thích Ca) từ cung trời Đâu Suất giáng sanh xuống thế giới ta bà, trong hình thức voi trắng sáu ngà, nhập thai Mẫu Hậu Maya, phu nhân của Vua Tịnh Phạn Vương, đang cai trì đất nước Ca-tỳ-la-vệ.blank

Bồ tát Hộ Minh từ cõi trời Đâu Suất giáng sanh

Sự giáng trần của Bồ-tát Hộ Minh được miêu tả chi tiết trong cuốn Mi-Tiên Vấn Đáp (Milinda Panha). Vào kiếp áp chót tại cung trời Đẩu-suất-đà, Bồ tát Hộ Minh trước khi giáng thế, ngài quán xét nơi nào và khi nào thích hợp để đản sanh để cứu độ muôn loài. Ngài đúc kết với 8 điều kiện như sau:

 1. Thời kỳ thích hợp (Kàlam viloketi): Trong thời kỳ này có quá nhiều chúng sanh mê dại không biết phải trái, đắm chìm trong khổ đau của ngũ dục. Đây là lúc ngài ra đời độ sanh. 

 2. Khi Tuổi thọ của chúng sanh thích hợp (chiều giảm) (Ayum viloketi): Dân chúng cõi Ta bà (trái đất hành tinh xanh này) sống trung bình khoảng một trăm tuổi, chứ không phải 84 ngàn tuổi, trường thọ như Kinh Di Lặc thường nói. Như vậy, tuổi thọ của chúng sanh đang giảm xuống, vì ít làm thiện, tạo nhiều ác nghiệp, nên ngài cần phải thị hiện để hướng dẫn chúng sanh tu tập, tăng phước, tăng thọ.

 3. Trong bốn châu (châu nào thích hợp - Dìpam viloketi): ngài chọn Nam Thiện bộ Châu là nơi thích hợp để đản sanh.  

 4. Quốc gia nào thích hợp (Desam viloketi):  Ngài chọn Ấn độ bởi lẽ Ấn Độ đông dân, nghèo khổ, nhưng biết hướng đến tâm linh, nên nhiều bậc thánh hiền và triết gia phát nguyện tái sanh sinh tại đây để cứu khổ.

 5. Gia tộc thích hợp (Kulam viloketi): Ngài chọn sanh trong giòng họ Sakya Thích Ca. Một dòng tộc nhiều đời nhiều kiếp tu tập và có đầy đủ phước báu của loài người.

 6. Chọn Phụ Mẫu thích hợp (Janettim viloketi): Ngài chọn Hoàng hậu Maya làm Phật Mẫu và Vua Tịnh Phạn làm phụ thân. Vì Vua và Hoàng hậu trong nhiều kiếp quá khứ và hiện tại phát nguyện tu trì và muốn con cái sống trí huệ.

 7. Chọn ngày đản sinh (Màsam viloketi):  ngài chọn Mồng 8 tháng 4 âm lịch (Phật giáo Nguyên Thủy cho rằng ngày rằm tháng 4). Đây là nùa xuân, thời tiết tốt đẹp, mùa màng xanh tươi trăm hoa đua nở, là thời điểm tốt để đản sanh trong vườn thượng uyển Lâm-tì-ni, dưới bóng cây vô ưu.  

 8. Chọn nơi nào để ngài xuất gia tu học thích hợp và sẽ giúp đưa đến chứng quả giác ngộ (Nekkhamma viloketi): Ngài chọn Bồ-đề-đạo-tràng, Bihar, Ấn Độ, vì nơi đây được xem là lỗ rúng, và là trung tâm của trái đất, nơi có khí thiêng linh địa.

Trong Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, phẩm 38, đã mô tả mười Quang Minh Thị Hiện của Đức Phật Thích Ca (tức Bồ tát Hộ Minh) từ cõi Đâu Suất khi đản sanh nơi thế giới Ta bà như sau:


 1. Đại quang minh “An lạc trang nghiêm” được phóng ra từ dưới chân của Ngài, chiếu khắp cõi Đại Thiên thế giới. Tất cả ác đạo và những chúng sanh hoạn nạn được quang minh chạm đến, đều khỏi khổ, được an lạc. Được an lạc rồi và biết sắp có bực đại nhơn kỳ đặc xuất hiện tại thế gian. 

 2. Biết đại Bồ Tát sắp giáng sanh, chư thiên đem vô lượng thực phẩm và lễ vật đến cúng dường. 

 3. Đại quang minh “Thanh Tịnh Cảnh Giới” được phóng ra từ bàn tay phải của Ngài, mang đến sự trang nghiêm thanh tịnh cho tất cả Đại Thiên thế giới.

 4. Đại quang minh “Thanh tịnh trang nghiêm” được phóng ra từ đầu gối của đại bồ tát, chiếu sáng khắp cung điện của chư Thiên. Chư Thiên hội tựu đem tràng hoa, y phục và phẩm vật đến cúng dường, và theo hộ trì Bồ Tát từ lúc hạ sanh nhẫn đến nhập Niết bàn. 

 5. Đại quang minh “Vô năng thắng tràng” được phóng ra từ trong tâm trang nghiêm của chữ "Vạn", chiếu khắp tất cả thế giới mười phương đến thân của tất cả Kim Cang lực sĩ. Bấy giờ có trăm ức Kim Cang lực sĩ đều vân tập theo hầu hạ Ngài đại Bồ Tát từ lúc giáng sanh nhẫn đến lúc nhập Niết bàn. 

 6. Đại quang “Phân biệt chúng sanh” được phóng ra từ tất cả lỗ lông trên thân thể của Ngài, chiếu khắp Đại Thiên thế giới, chạm đến thân thể của tất cả Bồ Tát. Và các vị Chư Bồ Tát đó theo cúng dường và hộ trì đức Như Lai giáo hóa chúng sanh. 

 7. Đại quang minh “Thiện trụ quán sát” chiếu đến nơi các vị Bồ Tát sẽ sanh ra. Khi quang minh này đã chiếu xong, những Bồ Tát quán sát Diêm Phù Đề, nơi nào thích hợp mà hiện thọ sanh, để giáo hoá các chúng sanh.   

 8. Đại quang minh “Nhứt thiết cung điện thanh tịnh trang nghiêm” được chiếu đến bụng của hoàng hậu và ngài sẽ thác sanh vào đó. Quang minh chiếu xong, Hoàng Hậu yên vui, thành tựu đầy đủ tất cả công đức, và trong thai mẫu có các quảng đại trang nghiêm với đại ma ni bửu, để cưu mang hình thể hài nhi của đại Bồ Tát. 

 9. Đại quang minh “Thiện Trụ” chiếu sáng.  Từ chư Thiên Tử đến các Phạm Thiên khi sắp lâm chung được quang minh chạm đến thân thể, đều được trụ thọ mạng, kéo dài mạng sống để có thời gian cúng dường đại Bồ Tát từ lúc mới hạ sanh nhẫn đến nhập Niết bàn. 

 10. Đại quang minh “Nhựt nguyệt trang nghiêm” thị hiện những hạnh nghiệp của Bồ Tát chiếu sáng để trời và người lúc bấy giờ được hiển thị được hạnh nghiệp của Bồ Tát ở cung Đâu Suất, ở thai nhi, ở sơ sanh, hoặc ở cuộc sống xuất gia, hay đã Thành đạo, hoặc thấy chuyển Pháp luân, ở hàng ma, và nhập Niết bàn.

 

blank

Trời người chào đón Đức Thế Tôn đản sanh

 


Khi mười hiển thị đã xảy ra cũng là lúc Phật giáng thế hoằng dương Phật Pháp cứu độ muôn loài. Chúng sanh nào chạm được quang minh đó, thời cảm an lạc, tinh tấn hành đạo. 

 

Hạnh phúc thay! Thế giới tà bà của chúng ta đã có đủ tám điều kiện và mười quang minh thị hiện thích hợp để bậc thánh nhân từ bi thị hiện với vô lượng quang minh hy hữu cứu khổ sáu đạo trầm luân. 

 

Hạnh phúc và may mắn thay! chúng ta được nhận thông điệp giải thoát của Ngài và được sống cùng tăng đoàn, được học Phật pháp, và tu học để được giải thoát.


Mùa Phật đản lại về trên đất khách

Chút tâm thành con xin chúc Thế Tôn

Thêm một năm Phật Đạo được vuông tròn

Giúp nhân thế xa lìa nơi bể khổ…

 

 

Nam Mô Lâm-tì-ni, Vô ưu thọ hạ, thị hiện Đản sanh,

Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh.

 

Chùa Hương Sen, mùa Phật đản PL 2566, tháng 4 năm 2022

Thích Nữ Giới Hương

Huongsentemple@gmail.com

 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn