Tâm Diệu Minh Thường Trụ [Bài 1] Kalu Rinpoche - Đặng Hữu Phúc Việt Dịch

02 Tháng Mười Hai 201000:00(Xem: 37161)

Kalu Rinpoche
TÂM DIỆU MINH THƯỜNG TRỤ [Bài 1]
Viên giác và Huyễn tượng là hai trạng thái của một tâm
Phụ lục: One Mind, Two States: Enlightenment and Illusion
Bản dịch Việt: Đặng Hữu Phúc
Trích từ: Kalu Rinpoche. Luminous Mind. The Way of The Buddha. Wisdom,1997.
[Tâm diệu minh thường trụ. Con đường của Phật ]

1. Phật-pháp

Hãy không làm bất cứ cái tác hại
Hãy hoàn thành tuyệt hảo cái lợi ích
Hãy giữ gìn trọn vẹn tâm của bạn
Đó là giáo pháp Phật đã giảng dạy.

-- Phật Sakyamuni. (*)

kalu-rinpoche-002Hai mươi lăm thế kỉ trước đây, xuyên qua kinh nghiệm của thiền định, Phật Sakyamuni đã thâm nhập bản chất căn bản của tâm. Bằng thiền quán trực tiếp, ngài đã thật chứng bản chất thâm sâu của tâm và bằng vào phương tiện đó ngài đạt giác ngộ. Đây là kinh nghiệm tối thắng của ngài.Khám phá ra thật tại của cái chúng ta là , ngài đã diễn tả giáo pháp của ngài và đã đề nghị một con đường cho những người khác có được lối đi tới kinh nghiệm ngài đã thật chứng. Giáo pháp này được gọi là Phật-pháp, giáo pháp của Đức Phật.

Phật-pháp là trí tuệ thực nghiệm dạy chúng ta nhận định được bản chất căn bản của chúng ta và giải thoát chúng ta khỏi sự sa đọa thành nạn nhân đối với những huyễn tượng, những đam mê, và những tâm niệm. Sự nhận biết sáng tỏ này ban tặng hạnh phúc chân thật trong suốt cuộc sống này, vào thời điểm chết, và trong những đời sống tương lai cho tới khi giác ngộ tâm linh tối hậu –đó là trạng thái của Phật quả. Trí tuệ này phát triển trí tuệ bát nhã và đại bi phổ quát (= mọi thời , mọi nơi).

Phật-pháp quan tâm đến bản chất tự nội sâu thẳm nhất của chúng ta, được gọi là khoa học nội minh. Đây là tên truyền thống của cái mà ở phương Tây người ta gọi là Phật-giáo.Từ ngữ Tây tạng được chuyển ngữ trong những ngôn ngữ Tây phương thành ‘Phật-giáo’ là nangpa sangyepai cho. Hai thuật ngữ cuối đi chung với nhau có nghĩa là Phật-pháp, hoặc Pháp của sự tỉnh giác. ‘Pháp’ trong ngữ cảnh này ý nói đến ‘giáo pháp’, và chữ ‘Phật’ nói đến nguồn gốc của những giáo pháp này -- Đức Phật lịch sử -- và cũng là sự thật chứng tâm linh ngài chứng đạt, hoặc là Phật quả -- trạng thái Phật. Nangpa ý nói ‘nội tâm’ và nhấn mạnh cái dữ kiện rằng là những giáo pháp này quan tâm không quá nhiều đến cái thân vật lí và thế giới bên ngoài như bằng quan tâm với cái tâm đang an trú ở đó, bởi vì mục đích chính của giáo pháp là cung cấp tịch lạc tâm ý, trạng thái an vui mạnh giỏi, và giải thoát. Thế nên Phật-pháp là khoa học hướng nội, hoặc khoa học của cái bên trong, được hiểu là khoa học của tâm. (Hình bên: Kalu Rinpoche)

Sự Truyền Thừa của Ngữ và Tâm

Tất cả những lời của Phật đã được ghi lại trong chữ viết và đã được giữ gìn trong truyền thống Tây tạng trong một bộ sưu tập gồm 108 đại tập được gọi là KANGYUR, nó có nghĩa là ‘ bản dịch của những lời của Phật’. Kangyur có chứa những văn bản được gọi là kinh (sutras) chúng là nền tảng của hai mức độ đầu của giáo pháp, Tiểu Thừa (Hinayana) và Đại Thừa (Mahayana). Kangyur cũng chứa các văn bản được gọi là tantras (Mật điển), chúng là căn bản của mức độ thứ ba của giáo pháp, Kim cương thừa (Vajrayana).

Cộng thêm vào Kangyur vốn tạo thành kinh tạng căn bản (basic canon) của truyền thống, là [Tengyur] tất cả những luận giải kinh điển (commentaries) và những luận giải chuyên đề (treatises) mà những trí giả tiên phong về tuệ và giáo (leading sages), những học giả (scholars), những thành tựu giả (adept; Skt. siddha) một cách kế tiếp đã biên tập kết hợp để làm sáng tỏ những giáo pháp của Phật. Bộ sưu tập này được gọi là TENGYUR, nó có nghĩa là ‘bản dịch của tất cả những luận giải’. Bộ sưu tập toàn bộ này lúc khởi đầu có chứa 240 bộ sách (volumes), nhưng chúng chỉ còn lại 215 ngày hôm nay. Cộng thêm vào Kangyur và Tengyur, có hàng ngàn bộ sách của các luận giải viết bởi những học giả và thành tựu giả Tây Tạng. Bộ sưu tập này được biết đến trong cái tên là SUNGBUM.

Tất cả những giáo pháp của Phật dâng hiến một con đường của tỉnh thức, của giải thoát xa lìa những huyễn tượng của vô minh và những phiền não (phiền động não loạn) mà những huyễn tượng này tạo ra do dẫn dắt khuyến dụ. Những giáo pháp này là những thuốc giải cho ba chất độc tâm ý căn bản của tham đắm, sân hận và vô minh, và tất cả những cảm xúc đang tạo ái luyến [=yêu thương vướng mắc : resulting afflictive emotions|| affliations || nó khác với đại bi --yêu thương tự nhiên không vướng mắc:compassion].Trong nhiều những nhóm phụ và và những kết hợp của chúng, ba chất độc căn bản này có thể tạo thành tới 84 000 loại của những phiền não tâm ý.

Giáo pháp của các bản kinh được thành lập bởi ba bộ sưu tập: luật (vinaya), hoặc là bộ sưu tập về giới luật; kinh (sutra), hoặc là bộ sưu tập về những ngữ giáo; và luận về thắng pháp (abhidharma), hoặc là bộ sưu tập về thật tại. Ba bộ sưu tập này được xem xét như những thuốc giải được áp dụng cho từng mỗi chất độc của ba chất độc tâm ý căn bản.

[The sutra teachings are made up of three collections: the vinaya, or collection on discipline; the sutras, or collection of sayings; and the abhidharma, or collection on reality.These three collections are considered remedies to be applied to each of the three basic mental poisons].

Luật, nó làm cho hiểu được một cách trong sáng tinh thần của giới luật(= khuôn phép) và những quy định của giới luật, là thuốc giải cho 21000 loại của tham đắm (desire). Bộ sưu tập về kinh là một tường thuật ghi chép của những giáo pháp đã được Phật Sakyamuni giảng ở những nơi và những hoàn cảnh khác nhau. Nó là thuốc giải 21000 loại của căm giận, thù ghét (hatred). Luận về thắng pháp ( A tì đạt ma; Abhidharma) là một sự giải thích của bản chất của thật tại (reality), hiện hữu ( existence ; tồn tại), thế giới và 

những cá thể (individuals); nó hoá giải được 21000 loại của vô minh (ignorance). Những giáo pháp Tantra (tantra=‘ tương tục’) lập thành Kim cương thừa (Vajrayana) và được xem xét như thuốc giải cho 21000 loại của những kết hợp của ba chất độc tâm ý.

Thật sẽ là khó khăn để học tất cả những giáo pháp này một cách đầy đủ, nhưng những vị lạt ma có truyền thừa đã truyền giao chúng ta bản chất căn bản của những giáo pháp trong một hình tướng có thể hiểu được một cách dễ dàng của những chỉ dạy bằng lời trực tiếp. Tất cả những giáo pháp của Phật đã được truyền giao trong chữ viết xuyên qua những bản văn này, nhưng cũng trong tâm xuyên qua sự thật chứng của những lạt ma có truyền thừa cho tới ngày nay bởi một sự truyền thừa không gián đoạn từ đạo sư tới đệ tử.Trong dòng truyền thừa Kagyu (truyền thống thực hành thiền quán –‘ the tradition of practice’) một mình thôi ( alone), đã có một đại hải của những thành tựu giả trải nhiều thế kỉ, một số lượng rất lớn của những hữu tình đã đi đến sự tỉnh giác tối thượng (tối thượng giác). Ngay cả ngày hôm nay, có những vị đạo sư đã đạt được thật chứng toàn hảo của những giáo pháp này. Những phương diện muôn vàn khác nhau của sự truyền thừa và thành tựu của họ vẫn còn được giữ gìn nguyên vẹn cho đến hiện nay; những giáo pháp của họ bằng cách đó có thể đi đến chúng ta trong sự toàn thể của chúng, trong lí thuyết cũng như trong thực hành. Điều đó còn tuỳ thuộc vào chúng ta có trí tuệ (intelligence), can đảm, và năng lực để thực hành những chỉ dạy của những đạo sư này.

2. Tâm là gì ?

Chỉ thật chứng nghĩa lí của tâm

Bao gồm tất cả nhận biết sáng tỏ;

Trong khi đó nhận biết sáng tỏ mỗi sự sự vật vật

Mà không thật chứng nghĩa lí của tâm

Đó là cái tệ hại đệ nhất (vô minh).

Jamgon Kongtrul Lodro Thaye.

Bản tóm tắt của những điểm bản chất căn bản.

(The Outline of Essential Points)

Mặc dầu chúng ta tất cả đều có cảm thức có một cái tâm và có sự đang hiện hữu, những nhận biết sáng tỏ của chúng ta về tâm của chúng ta và chúng ta hiện hữu như thế nào thì nói chung đều mơ hồ và bị nhầm lẫn. Chúng ta đúng khi nói, ‘Tôi có một tâm hoặc tâm thức’, ‘Tôi là’, ‘Tôi hiện hữu’; Chúng ta đồng nhất chúng ta với một ‘tôi’ (a ‘me’ , khách thể), một ‘Tôi’ (an ‘I’chủ thể) mà chúng ta gán cho chúng những tính đức (=phẩm tính). Nhưng chúng ta chẳng nhận biết sáng tỏ bản chất của tâm này, cũng chẳng bản chất của ‘tôi’ này (this ‘me’ | ‘tôi’ khách thể). Chúng ta không nhận biết sáng tỏ chúng gồm có những gì, chúng vận hành như thế nào, hoặc chúng ta thật sự là ai hoặc là gì.

Sự nghịch thường căn bản ( The fundamental paradox)

Trong tiến trình tìm kiếm để thấy tâm của chúng ta, một cách khởi đầu điều quan trọng nhất là sẽ thật chứng bản chất của tâm bằng tra vấn, ở mức sâu thẳm nhất, chúng ta thật sự là gì. Những người đó thật sự khảo sát tâm của họ và xem xét nó là gì, nói một cách cực đoan là những người hiếm có, và đối với những người đó, công cuộc tìm kiếm chứng tỏ khó khăn. Trong khi chúng ta tìm kiếm và quan sát cái mà tâm của chúng ta là, chúng ta vẫn thường không thật sự càng lúc càng gần tâm hơn ( we do not actually close in on it); chúng ta không thật sự đi tới được một sự hiểu biết sáng tỏ của tâm.

Một toàn cảnh khách quan khoa học, không nghi ngờ, có thể dâng hiến nhiều trả lời hướng tới một định nghĩa của tâm. Nhưng đó không là loại trí tuệ chúng ta đang nói đến ở đây. Vấn đề căn bản đưa ra là rằng đó là tâm chẳng có thể nhận biết sáng tỏ chính nó, bởi vì kẻ tìm kiếm, chủ thể, là tâm chính nó, và đối tượng (khách thể) nó muốn khảo sát cũng là tâm. Có một điều nghịch thường ở đây: tôi có thể đi tìm chính tôi mỗi nơi, tìm kiếm trên khắp thế giới, mà chẳng bao giờ tìm thấy được chính tôi, bởi vì tôi là cái mà tôi tìm kiếm.

Vấn đề thì giống như khi cố gắng nhìn thấy mặt của chính chúng ta: hai mắt của chúng ta đều rất gần gũi với mặt, nhưng hai mắt không thể nhìn thấy mặt nhiều hơn một chút nào so với hai mắt khi nhìn chính hai mắt. Chúng ta chẵng chợt nhiên nhận biết sáng tỏ chính tâm của chúng ta một cách dễ thấy bởi vì nó quá gần gũi. Một tục ngữ về Pháp nói, ‘Con mắt không thể nhìn thấy chính con ngươi của nó’. Cũng giống thế, chính tâm của chúng ta không có khả năng để thấy chính nó; nó thì gần gũi như thế, thân mật như thế, rằng chúng ta chẳng thể phân biệt nhận biết sáng tỏ nó.

Chúng ta cần biết thay đổi nhanh chóng toàn cảnh khách quan như thế nào. Để thấy mặt của chúng ta, chúng ta sử dụng một gương. Để nghiên cứu chính tâm của chúng ta, chúng ta cần một phương pháp nó có chức năng giống như một gương, để làm chúng ta có thể thật chứng thật tại tâm.( In order to study our own mind, we need a method that functions like a mirror, to allow us to recognize mind) (recognize: realize or accept the reality of). Phương pháp này là Pháp được truyền thừa tới chúng ta bởi một vị thầy tâm linh.

Chính là trong sự quan liên đến giáo pháp và thiện tri thức này hoặc vị thầy tâm linh mà tâm sẽ có khả năng thức tỉnh tiến dầntới bản chất thật của nó và cuối cùng vượt trên cái nghịch lí khởi đầu bằng thật chứng một cách thế khác của trí tuệ. Sự khám phá này được thành tựu bằng vài loại thực tập khác nhau được nhận biết sáng tỏ trong trạng thái thiền định ( This discovery is effected by various practices known as meditation || as meditation=in the state of meditation)

Trong Cuộc Tìm Kiếm Của Tâm

Tâm là một sự vật lạ lùng. Những người Á châu có truyền thống đặt vị trí nó ở trung tâm của thân thể, ở mức ngang với trái tim. Những người Tây phương đều hiểu tâm được định vị ở trong đầu hoặc não. Mặc dầu những quan điểm khác biệt được biện giải, những phác họa chỉ định này thì không thích hợp (Although different viewpoints are justified, these designations are inadequate). Nói một cách căn bản , tâm ở trong tim không còn thật hơn là nó ở trong não ( Basically, mind is no more in the heart than it is in the brain). Tâm có mặt trong thân thể, nhưng đó chỉ là một huyễn tượng rằng tâm có thể được định vị trí ở trong nơi này hoặc nơi kia.Một cách bản chất căn bản, chúng ta không thể nói rằng tâm được tìm thấy trong trạng thái một nơi chốn đặc biệt nào trong người hoặc bất cứ nơi nào cả.

Sự tìm kiếm tâm thì không dễ bởi vì, có thêm cái nghịch thường bởi nó chủ thể nhận biết không thể nhận biết chính nó, bản chất căn bản của tâm là không thể miêu tả được. Nó không có hình tướng, không màu sắc, cũng chẳng có bất cứ một đặc hữu khác có thể đưa chúng ta kết luận được : Đó là cái tâm là. ( That’s what it is)

 Thêm vào đó chúng ta có thể phát triển một trải nghiệm của bản chất của tâm của chúng ta bằng cách hỏi chính chúng ta về cái gì đang làm công cuộc quan sát: người quan sát, người nhận biết, chủ thể đang trải nghiệm những tâm niệm và những cảm thọ khác nhau. Ở nơi nào một cách chính xác nó có thể được tìm thấy? Nó là gì? Nó là một vấn đề của sự quan sát chính tâm của chúng ta: Nó ở đâu? Tôi là ai? Tôi là gì? Thân và tâm giống nhau hay khác nhau? Những trải nghiệm của tôi diễn ra bên trong hoặc bên ngoài tâm của tôi? Tâm và những tâm niệm của nó thì khác biệt hoặc chúng là một và như nhau? Nếu đúng thế, như thế nào? Nếu không, như thế nào? Sự tìm kiếm này được thực hiện trong thiền định, trong sự liên kết chặt chẽ với một người hướng dẫn có đủ tiêu chuẩn, người có thể nói cho chúng ta biết cái gì thì đúng và cái gì là nhầm lẫn. Tiến trình có thể cần vài tháng hoặc ngay cả đến vài năm.

Khi mà công cuộc tìm kiếm này đi sâu thêm, vị thầy tâm linh chỉ dạy chúng ta cách tiến nhanh và vững đối với trải nghiệm của bản chất hiện hoạt của tâm. Để hiểu được và thật chứng thì thật là khó vì tâm chẳng có thể được tóm bắt xuyên qua các ý niệm hoặc các biểu tượng miêu tả. Nghiên cứu chính yếu của tâm chẳng thể được làm xuyên qua lí thuyết; chúng ta cần trải nghiệm thực tế của thiền định, quan sát tâm thêm nữa và thêm nữa, để thâm nhập bản chất thực của tâm.

Trong thực hành thiền định, có một tiếp cận hai lần: chúng ta có thể nói một tiếp cận là phân tích (quán tuệ) và một tiếp cận khác là trầm tư (quán chỉ). Cái thứ nhất thì được lập bởi những câu hỏi giống như những câu chúng ta hỏi trước đây. Nếu chúng ta thực hiện loại tìm kiếm này một cách cương quyết, trong khi được hướng dẫn một cách thành thạo, một sự hiểu biết sáng tỏ chắc chắn sẽ phát triển.

Trong cách tiếp cận thứ nhì, tâm thường trú một cách dễ thấy trong chính tính viên minh quang chiếu của nó, không có cưỡng bách hoặc loay hoay xoay sở. Thực hành này vượt trên những hình tướng trước đây của phân tích, bằng cách làm chúng ta rời khỏi lĩnh vực của khái niệm và khai mở chúng ta tới một trải nghiệm tức thời.Vào lúc kết thúc của những thiền định này, chúng ta khám phá tâm có bản chất căn bản là tính không. Đó là, tâm thì hoàn toàn rỗng thông thiếu vắng tất cả những tính quyết định và những đặc hữu tỉ dụ như hình tượng, màu sắc hoặc phương diện, và bản chất của nó thì vượt ngoài những biểu tượng miêu tả, những khái niệm, những tên gọi, và những hình tượng. Để cố gắng gợi hình ảnh cho tâm về sự thật chứng của tính không, chúng ta có thể so sánh tính không với trạng thái phi quyết định tính của hư không: tâm thì rỗng thông như hư không [tâm thì chân không diệu viên như hư không]. Nhưng đây chỉ là một khái niệm tâm ý (image=mental concept), và, như chúng ta sẽ thấy, tâm không chỉ chân không mà còn diệu viên.

Một cách tạm thời, tôi muốn nhấn mạnh trí tuệ của tâm, cũng như những thành quả của những trí tuệ như thế, quan trọng như thế nào. Tâm là cái chúng ta là. Tâm là cái đang trải nghiệm hạnh phúc và đau thương. Tâm là cái đang trải nghiệm những tâm niệm và những cảm thọ khác nhau; tâm là cái là chủ thể tới những cảm xúc vui thích, thú vị hoặc không vui thích, không thú vị, cái đang trải nghiệm tham, sân, và các thứ.

Một sự nhận biết sáng tỏ của bản chất của tâm là tiến trình giải thoát bởi vì nó làm chúng ta chẳng còn can dự vào những huyễn tượng và hiệu quả là thoát khỏi những nguồn gốc của đau thương, sợ hãi, và những khó khăn trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta.

Hãy lấy một tỉ dụ. Nếu chúng ta có một huyễn tượng rằng một kẻ hay gây tổn hại là một kẻ trợ giúp, thì kẻ này có thể lường gạt chúng ta, lợi dụng chúng ta, và gây ra tổn hại cho chúng ta. Nhưng ngay khi chúng ta nhận định ra kẻ này tác hại, chúng ta sẽ không bị lừa dối; trong tiến trình lột mặt nạ kẻ này, chúng ta có thể tránh sa xuống thành nạn nhân do những hành động độc ác bất lương của kẻ này. Kẻ tạo tác hại ở đây là cái biết sai (= vô minh) của cái chúng ta thật sự là, hoặc, một cách chính xác hơn, huyễn tượng của một bản ngã kiêu ngạo, của một bản ngã. Trí tuệ lột mặt nạ bản ngã này là sự nhận biết sáng tỏ của bản chất của tâm; nó giải thoát chúng ta thoát khỏi những huyễn tượng và tiến trình lệ thuộc nhân duyên đầy đau đớn (= tiến trình xấp ngửa theo đời). Sự hiểu biết sáng tỏ này của tâm là nền tảng của Phật pháp và tất cả những giáo pháp của Phật pháp.

3. Viên giác và Huyễn tượng là hai trạng thái của một tâm.

Chừng nào tâm chưa được thật chứng, bánh xe của hữu -- của sinh tử-- vẫn quay.

Khi tâm được nhận biết sáng tỏ, trạng thái của Phật chẳng là gì khác hơn tâm đó.

Chẳng có cái gì có thể được miêu tả ở trong trạng thái hoặc hiện hữu hoặc không hiện hữu .

Nguyện bản chất của thật tại, bản chất thật của Phật tâm, được thật chứng.

--[The Third Karmapa, Đại Thủ Ấn: Đại Lạc và Tự Do.]

Viên Giác và Huyễn Tượng

Tâm có hai dung mạo, hai vấn đề dung mạo , chúng là hai phương diện của một thật tại. Hai phương diện này là viên giác (=giác ngộ) và huyễn tượng.

Viên giác là trạng thái của tâm thanh tịnh. Nó là sự nhận biết sáng tỏ không có tính nhị nguyên đối đãi và được gọi là trí tuệ bản nguyên, bản trí. Những trải nghiệm của nó là có thật; đó là chúng không có huyễn tượng. Tâm thanh tịnh thì tự do và có nhiều tính đức từ vô thủy.

Huyễn tượng là trạng thái của tâm không thanh tịnh. Cách thế trí tuệ của nó là có tính lưỡng biệt quan trọng hoặc là nhị nguyên đối đãi, tính phân hai; nó là ‘tâm thức bị điều kiện hoá’, tâm thức bị lệ thuộc nhân duyên. Những trải nghiệm của nó đều bị nhơ nhuốm bởi những huyễn tượng.Tâm không thanh tịnh thì bị lệ thuộc nhân duyên và từ vô thủy đem đến quá nhiều đau thương.

Những hữu tình loại bình thường đều trải nghiệm trạng thái này của cái tâm bị huyễn tượng, không thanh tịnh, trong trạng thái tập quán của chúng.Tâm viên giác, thanh tịnh là một trạng thái trong đó tâm thật chứng bản chất của chính nó trong trạng thái tự do chẳng còn vướng mắc những nhân duyên do tập quán và sự đau thương đồng hành trong tâm với chúng. Đây là trạng thái viên giác của một vị phật.

Khi tâm của chúng ta ở trong trạng thái bị huyễn tượng, không thanh tịnh, chúng ta là những hữu tình loại bình thường những kẻ du hành xuyên qua những cõi khác nhau của tâm thức bị lệ thuộc nhân duyên. Sự chuyển cư xuyên qua các cõi của tâm trong những cõi này tạo nên những vòng quay không có giới hạn trong cái hiện hữu quay vòng, lệ thuộc nhân duyên, hoặc vòng quay của những thân thế cuộc đời—samsara trong tiếng Phạn, quen gọi bánh xe luân hồi.

Khi tâm được tịnh hoá tất cả những huyễn tượng của luân hồi sinh tử, tâm không còn chuyển cư xuyên qua các cõi nữa. Đây là trạng thái viên giác của một vị phật, nó là trải nghiệm của sự tịnh hoá có tính bản chất căn bản của chính tâm của chúng ta, của tính phật của chúng ta.Tất cả hữu tình, chúng hiện hữu duyên hội là bất cứ gì, chúng đều có tính phật. Đây là lí do chúng ta có thể tất cả đều thật chứng tính phật. Đó là bởi vì mỗi chúng ta sở hữu tính phật thế nên có thể chứng đạt viên giác. Nếu chúng ta không có sẵn tính phật, chúng ta sẽ không bao giờ có thể thật chứng tính phật.

Như thế, trạng thái bình thường và trạng thái viên giác được phân biệt rõ ràng chỉ bởi sự không thanh tịnh hoặc sự thanh tịnh của tâm, bằng vào sự hiện diện hoặc sự vắng mặt của những huyễn tượng.Tâm hiện tại của chúng ta đã có sẵn những tính đức của phật quả (buddhahood); những tính đức này an trụ trong tâm. Chúng là tính thanh tịnh của tâm. Kém may mắn thay, những tính đức viên giác này không thể thấy được đối với chúng ta bởi vì chúng bị che giấu bởi những bao phủ, những ngăn che và những nhơ nhuốm thuộc nhiều loại khác nhau.

Phật Sakyamuni đã dạy:

Tính phật hiện diện trong tất cả hữu tình,

Nhưng bị bao phủ bởi những huyễn tượng chợt đến, chợt đi.

Được tịnh hoá, tất cả hữu tình đúng thật là Phật.

Khoảng cách giữa trạng thái bình thường và trạng thái ‘viên giác’ là khoảng cách biệt lập vô minh đối với trí tuệ của tính thanh tịnh này của tâm.Trong trạng thái bình thường, nó không được nhận biết sáng tỏ.Trong trạng thái viên giác, nó được thật chứng trọn vẹn.Tình huống trong đó tâm thì biết sai, vô minh, về tính đức hiện hoạt thật của tâm là cái chúng ta gọi là căn bản vô minh. Trong thật chứng tính thâm sâu của nó, tâm được giải thoát xa lìa vô minh này, xa lìa những huyễn tượng và sự lệ thuộc nhân duyên mà vô minh đó tạo lập, và như thế trực nhập trạng thái viên giác vô duyên được gọi là giải thoát.

Tất cả phật pháp và sự thực hành phật pháp đều tham dự vào tiến trình tịnh hoá, ‘tiến trình giải trừ huyễn tượng’ cái tâm này, và tiến hành tiến trình từ một trạng thái bị nhơ nhuốm tới một trạng thái không bị nhơ nhuốm, từ huyễn tượng tới viên giác.

Phụ lục

Bồ tát Long Thọ --
Ca Tụng Pháp Giới
Tán Pháp Giới Tụng 

 
 Tôi kính lễ pháp giới
 Trú trong mỗi hữu tình
 Nhưng họ không nhận biết
 Nên nhân duyên ba cõi
 [cõi dục , cõi sắc , cõi vô sắc] [Tụng 1]

 Do tịnh hóa vô-minh
 Nguyên-nhân tâm ba cõi [tâm=a-lại-da thức]
 Tịnh hóa là niết-bàn 
 Và hơn nữa : pháp-thân [Tụng 2]

 ‘Vô-thường’, ‘khổ’, ‘không’
 Cả ba tịnh hóa tâm
 Pháp tốt nhất tịnh tâm
 Là pháp vô tự-tính [Tụng 26]
 Giác chẳng xa , chẳng gần ,
 Và chẳng đến , chẳng đi
 Trú : hoặc thấy, không thấy ,
 Trong mù sương phiền-não [Tụng 49]
 
Thật-chứng trí bát-nhã
 Đạt vô-thượng tịch-tĩnh
 Thế nên kinh tạng nói:
 Trú : tuệ-tri chính mình . [Tụng 50]
 [pháp giới = phật tính =…] [ĐHP dịch] 

Nagarjuna—In Praise of Dharmadhatu
[Commentary by Karmapa the third ,Translated &Introduced by
 Karl Brunnholzl -2007 ]
 
 I bow to you, the dharmadhatu ,
 Who resides in every sentient being ,
 But if they aren’t aware of you
 They circle through this triple being [Stanza 1]

 Due to just that being purified
 What is such circling’s cause ,
 This very purity is then nirvana.
 Likewise, dharmakaya is just this . [Stanza 2]

 ‘Impermanence’,’suffering’, ‘empty’,
 These three, they purify the mind .
 The dharma purifying mind the best
 Is the lack of any nature . [Stanza 26]

 Enlightenment is neither far or near ,
 And neither does it come nor go.
 It’s whether it is seen or not
 Right in the midst of afflictions. [Stanza 49]

 By dwelling in the lamp of prajna ,
 It turns into peace supreme.
 So the collection of sutras says :
 ‘By exploring your self, you should rest!’ [Stanza 50]

Kalu Rinpoche

One Mind, Two States: Enlightenment and Illusion

As long as [mind] is not recognized, the wheel of existence turns.

When this is understood, the state of Buddha is nothing other than that.

There is nothing that can be described as either existing or not existing.

May the nature of reality, the true nature of the Buddha mind, be recognized.

[The Third Karmapa, Mahamudra: Boundless Joy and Freedom.]

Mind has two faces, two facets, which are two aspects of one reality. These are enlightenment and illusion.

Enlightenment is the state of pure mind. It is nondualistic knowing, and is called primordial wisdom. Its experiences are authentic; that is, they are without illusion. Pure mind is free and endowed with numerous qualities.

Illusion is the state of impure mind. Its mode of knowledge is dichotomous or dualistic; it is the ‘conditioned consciousness’. Its experiences are tainted by illusions. Impure mind is conditioned and endowed with much suffering.

Ordinary beings experience this state of impure, deluded mind as their habitual state. Pure, enlightened mind is a state in which mind realizes its own nature as free of habitual conditions and the suffering associated with them. This is the enlightened state of a buddha.

When our mind is in its impure, deluded state, we are ordinary beings who move through different realms of conditioned consciousness.The transmigrations of the mind within these realms make up their indefinite rounds in conditioned, cyclic existence, or the cycle of lives – samsara in Sanskrit.

When it is purified of all samsaric illusion, the mind no longer transmigrates. This is the enlightened state of a buddha, which is experience of the essential purity of our own mind, of our buddha nature. All beings, whatever they happen to be, have buddha nature. This is the reason we can all realize buddha nature. It is because we each possess buddha nature that it is possible to attain enlightenment. If we did not already have buddha nature, we would never be able to realize it.

So, the ordinary state and the enlightened state are distinguished only by the impurity or purity of mind, by the presence or absence of illusions. Our present mind already has the qualities of

buddhahood; those qualities abide in mind; they are mind’s pure nature.Unfortunately, our enlightened qualities are invisible to us because they are masked by different shrouds, veils, and other kinds of stains.

Buddha Sakyamuni taught:

Buddha nature is present in all beings,

But shrouded by adventious illusions.

Purified, they are truly Buddha. 

The distance between the ordinary state and the ‘enlightened’ state is what separates ignorance from knowledge of this pure nature of mind. In the ordinary state, it is unknown. In the enlightened state, it is fully realized. The situation in which mind is ignorant of its actual nature is what we call fundamental ignorance. In realizing its profound nature, mind is liberated from this ignorance, from the illusions and conditioning that ignorance creates, and so enters the unconditioned enlightened state called liberation.

All Buddhadharma and its practices involve purifying , ‘dis-illusioning’ this mind, and proceeding from a tainted to an untainted state, from illusion to enlightenment.

---------------------------------------------------------------------------

Source: Luminous Mind. The Way of the Buddha. Wisdom, 1997.

 

(*)

Đây là câu kệ số 183 trong Kinh Pháp Cú:
(Ban biên tập ghi chú thêm cho rõ nghĩa)

Không làm mọi điều ác
Thành tựu các hạnh lành
Tâm ý giữ trong sạch
Chính lời chư Phật dạy"
(Dhp 183)

“Chư ác mạc tác,
chúng thiện phụng hành,
tự tịnh kỳ ý,
thị chư Phật giáo”


Bài đọc thêm: CUỘC ĐỜI PHI THƯỜNG CỦA KALU RINPOCHE

Ý kiến bạn đọc
03 Tháng Mười 202006:11
Khách
Cryptocurrency replace banks.
Latin america cryptocurrency exchange. Research paper topics on cryptocurrency. How to get all cryptocurrency prices. Credit card purchase crypto. <a href=https://coinsystem.es/mbl/>Bitcoin block information</a> How long does it take coinbase to deposit to bank account. Pets mining crypto.
How to use binance dex. Money crypt application.

Cryptocurrency largest market cap. The only messenger-based Digital Advisor you will ever need that will become the face Money crypt application new normal in the Philippines. Here's the value-adding tips our revolutionary messenger-based digital advisor can share in this 'New Normal' era. Once you have access, you'll be receiving a free tip straight to your messenger, for FREE! Like receiving an e-book daily! What are you waiting for? Enjoy your FREE access now! We got your back! Here's the 'New Normal' starter pack that will definitely set you on the right foot doing things. Thanks everyone for supporting our page for Money crypt application past 2 years! We have grown from few followers to an astonishing likers! Congrats to us! As our 2-year anniversary gift, receive your FREE 'New Money crypt application digital advisor access by clicking Money crypt application 'Send Message' button before it's official launch. Hope this will also add value in improving your finances especially in these 'essential times'. Have a great Thursday! You are invited! Just download and install the Money crypt application app and plug-in to watch or listen to our learning session. See you all! Ayuda sobre accesibilidad. Iniciar sesiГіn. Ahora no. The long Money crypt application is over! There are the digital apps we also personally use that helped us a lot do better in what we do. Thanks for watching! Wanting to learn something new, maximize efficiency at work or got nothing else left to do? Enviar mensaje. Figuring out Money crypt application to securely store your money this 'new normal'? We got you covered! Click 'Send Message' to know more. Thanks everyone for supporting Cryptofinance! We are now strong! Wanted to Earn Extra just by using Messenger or Facebook? Yes, it's possible! Send us a message to know more! Soon on Cryptofinance! Money crypt application now strong! Thanks everyone for your support! More updates to come in the Money crypt application to come! Happy Sunday everyone! Thank you Lord for the continuous blessings! Send us a message for inquiries to know how. Thank you Lord for the Money crypt application Sign up now to start earning for free! Earn 10 points immediately. Which is the next big cryptocurrency.
Open source miner bitcoin. 23 Robert Smart, В«Blood and Money in Bram Stoker's Dracula: The Struggle el extenso comentario de Joseph Valente, titulado Dracula's Crypt: Bram Stoker. Video 4K en tiempo real en todas las habitaciones В· Neighbors App Alertas de seguridad y delitos en tiempo real В· SuscrГ­bete con Amazon a los servicios de. And find the money to get that crypt fixed up before then. Y encontrar el dinero And if I can't find the money to pay them off, me dad loses his house, everything. Cripta, & f. crypt quality tree CrisГЎlida, sf. chrysalis CreГЎble, a. creative va. to augment the placed Crisoberilo, sm. chrysoberyle extrinsic value of money. Just download and install the zoom app and plug-in to watch or listen to our I'm inviting you to join Morecash, a site that lets you earn money with social media. Bitcoin icon. BTC icon. Square contained. Use for brand logo, application, ux/ui, web. Red design. gray crypt currency litecoin on a white background with text. How to buy ripple cryptocurrency coinbase.
What time of day to buy cryptocurrency. Cripta, sf. crypt quality В· tree CrisГЎlida, sf. chrysalis CreГЎble, a. creative va, to augment the placed CrisoberГ­lo, sm. chrysoberyle extrinsic value of money. There are many ways to sell and market these Ios App company easily. To make a great deal of money from selling that app online, promotion is the key element. Video 4K en tiempo real en todas las habitaciones В· Neighbors App Alert
28 Tháng Chín 202022:34
Khách
Cryptocurrency to invest in june 2021.
Cryptocurrency exchange to fiat. Best crypto trading telegram group. Trx to btc. Bitcoin romania atm bucuresti. <a href=http://111.12.162.34/UserProfile/tabid/57/userId/16547627/Default.aspx>Bot trading crypto binance</a> Cryptocurrencies free exchange. Altcoins coming to coinbase.
Cryptocurrency exchange wallet creation. How to register a cryptocurrency.

Boom cryptocurrency price. Cashpayz online crypto processing will instantly allow everyone to use cryptocurrencies for all types of payments. The growth of our How to register a cryptocurrency is projected to develop exponentially. This is where the money is today and this is where more money will be tomorrow. Coming Soon What can we bring from CMC Word? Good News for Cashpayz Exchange Users Happy New Year! CashPayz - Cryptocurrency Exchange. Refferal Income 0. Ayuda sobre accesibilidad. Iniciar How to register a cryptocurrency. Ahora no. Publicaciones de visitantes. MD Kawsar Forazi. Magic Bitcoin. You can contact CashPayzbot right away. CashPayz Exchange Airdrop. How to Register on CashPayz Exchqnge! The first step in buying and selling coins is opening up an account with a currency e How to Register on CashPayz Exchange! Thank's CashPayz Exchange. Find all about Cashpayz Exchange Exchange. Ranked 0 - 24 volume, reviews, ratings, feedbacks and 0 live markets. CashPayz is the world's leading place to trade cryptocurrencies, CashPayz is one of the first ports of call for many when it comes How to register a cryptocurrency Bitcoin, Eth How to register a cryptocurrency Buy cryptocurrency uk.
Best crypto for growth. English. Unocoin #bitcoin tutorial series | English | How to register? Cryptocurrency: The Legal Watch in India - CryptoNewsZ Buy Bitcoin, Bitcoin Price, Money. Social Media Services, A Whole New World, Blockchain, Cryptocurrency, Platforms, invest // Ethereum wallet // how to buy cryptocurrency // Cryptocurrency. I am a PhD candidate at the Faculty of Law, researching how the legal model of the systemic risks of cryptocurrencies and blockchain technology. teething problems (leaving Bittrex unable to register new customers due to. The Future of the Internet - and How to Stop it., Yale University Press () of Bitcoin: Mapping the Global Adoption of World's Largest Cryptocurrency Through Benefit Analysis ScienceDirect ® is a registered trademark of Elsevier B.V. Learn more about how to invest safely with our partners, Crypto Consulting Institute at their Register now! bajardepeso.websio #investment #​cryptocurrency. What are cryptocurrencies and how can we understand them? What is Decentralized When: 17th of June at Register here: bajardepeso.websio​dFPvP_f. Can i buy gift cards with cryptocurrency.
How to download bitcoin wallet. Here's your full guide on how to register and start earning #cryptocurrency. Earndrop is currently in Beta and during the past 45 days we have welcome over​. Cryptocurrency Mining (Inglés) Tapa blanda – 22 Febrero everything is good explained about how it works, how to register wallet, keep bitcoin secure. For all CashPayz and Cryptocurrency users 🥳🥳🥳🥳 It's a quick guide How to register on CashPayz Cryptocurrency Exchange. It's a quick guide How. The focus of this meeting will be - Registering, Funding, Trading How to Register, Fund, Trade on an Exchange! Tim and company did a stand up job on sharing their knowledge on cryptocurrency and blockchain technology. Buy and sell cryptocurrencies from your home. With the security, ease and speed that only Bit2Me brings you. Robinhood cryptocurrency trading fees.
Does crypto work. Buy cryptocurrencies just in a few seconds. Kuwaiti Dinar KWD. Macedonian Denar MKD. Namibian Dollar NAD. Know more. Bahraini Dinar BHD. Earndrop is live in Beta! What can we bring from CMC Word? Get a receipt with each operation. Exchange Vol. Earndrop is currently in Beta and we have welcomed over Security first. Seychellois Rupee SCR. Litecoin LTC. Iniciar sesiГіn. More and more companies are getting involved. Thai Baht THB. Libyan Dinar LYD. A
28 Tháng Chín 202014:42
Khách
Cryptocompare ripple.
How to measure value of cryptocurrency. How to earn bitcoin through mining. Cryptocurrency raising gpu prices. Facebook ico token. <a href=http://forum.bokser.org/user-412625.html>Open source file exchange platform</a> Tron cryptocurrency exchange. List of most difficult cryptocurrencies to mine for.
Crypto exchange hacks. Is now the best time to buy bitcoin.

Cryptocurrency exchange rates. La Tienda Kindle en Amazon. Your Easy to Follow Bitcoin Guide Let me show you just how easy it is for you to get into the digital revolution of Bitcoin. Whether you want to 1 know all about Bitcoin 2 know all the best ways to acquire and manage Bitcoinor 3 you just want to know how to Use Bitcoin to Your advantagethis book will give you all you need to know in this easy to follow guide. Get excited, because you are about to learn just how powerful and useful Bitcoin can be to you and your lifestyle. There is no need Is now the best time to buy bitcoin a degree or special training when it comes to Bitcoin. All you need is the right informationthe right mindsetand the right support. I will easily help you with all of these! What is Bitcoin? Bitcoin is the first and the most well known cryptocurrency on the market that offers you a dazzling array of powerful options. As the first and most well known Is now the best time to buy bitcoin, it currently holds the powerful advantage of being a Category King. A category king can occur Is now the best time to buy bitcoin a product comes out first and then is able to maintain the brand over time. In the following pages I will easily answer all your Bitcoin questions and guide you on Is now the best time to buy bitcoin golden path to Bitcoin Glory. Bitcoin solves a lot of problems Bitcoin is very flexible and is friendly to new users and does not come with a lot of restrictions that other traditional methods may have. I can take you through the process of using Bitcoin so that you are fully informed and able to easily apply all the strategies that you discover. This book will guide you from the very beginning of your Bitcoin journey all the way until the end. After reading this book you will have all that you need in order to start using Bitcoin like a pro. The best places to easily acquire your own Bitcoins. How to choose the right Bitcoin wallet and why this is so Is now the best time to buy bitcoin. How to easily understand Bitcoin transactions. How Bitcoin can boost your business. Common mistakes people have made and how to avoid them. You Will Also Discover: How to identify the right time to purchase Bitcoins and when to cash your investment in. Just how incredibly versatile Bitcoin can be. How to create and execute an effective investment plan Is now the best time to buy bitcoin Bitcoins. How to develop the Is now the best time to buy bitcoin strategies for making money with Bitcoin in the long term. How to protect yourself when using Bitcoin. Enjoy the sweet melody of bitcoins clinking into your wallet: Get this book now! Bitcoin For Dummies English Edition. No activado. Opiniones de clientes. Principales opiniones internacionales. Compra verificada. Many people including me want to understand the main concept of bitcoins for how to use it in many aspects. I was not confident about the bitcoin concept and was thinking about online trading so Susan has provided all the guidelines in a very organized and easy manner of how to buy and sell it. It has given me the ability how to convert it to a business or how even can I use in my daily life. How much do i need to invest in cryptocurrency.
How to keep track of cryptocurrency trades for taxes. BITCOIN RECOVERY or Dead Cat Bounce?! Is NOW the BEST Time to BUY ALTCOINS? By admin 10 months ago. Crypto ZombieMon, July 15, pm​. BUY NOW · Coinmama. Works in almost all countries; Highest limits for buying bitcoins with a credit They represent an easy and fast way for new users to purchase bitcoins. Unfortunately, mining profitability is not what it used to be thanks to increasing block difficulty, not to mention Bitcoin'
25 Tháng Chín 202017:12
Khách
Лучше зайти и покрутить барабаны в <a href=https://cosmolot24-casino.xyz/>казино</a> космолот на реальные деньги, потому что их игровые автоматы это очень крутое развлечение для всех людей мира.
23 Tháng Chín 202022:52
Khách
Cryptocurrency profit calculator excel.
A cryptocurrency website keeps opening automatically. How to set up notifications for changes in cryptocurrency. Are there options on bitcoin futures. How to control portfolio cryptocurrencies. <a href=https://novaya-moskwa.ru/user/profile/253089>Xrp live rate</a> Coin market exchange list. Send and receive bitcoin instantly.
Cryptocurrencies prices live. Safest xrp wallet.

How do you store xrp. Descargue Trust Wallet con Ripple XRP admite bitcoin y otros tokens de criptomonedas y billeteras blockchain Solo usted tiene control sobre sus fondos. Reciba, envГ­e, almacene e intercambie su criptomoneda directamente en la interfaz mГіvil. ConsГ­guelo ahora. XRP es el activo digital que proporciona liquidez de origen a proveedores de pago, creadores de mercado y bancos. El ledger XRP es un producto de cГіdigo abierto creado por Safest xrp wallet. Ripple es una compaГ±Г­a privada que tiene como objetivo crear y habilitar una red global de instituciones financieras y bancos. Lo hace mediante el uso del software blockchain RippleNet para reducir el costo de los pagos internacionales. Ripple llama a la red global que Safest xrp wallet este software la "Internet de valor". Es una interfaz de pagos y un conjunto de API. En pocas Safest xrp wallet, este producto es una soluciГіn de liquidez. Los bancos pueden usar XRP para obtener liquidez en tiempo real. Safest xrp wallet organizaciones tienden a restringir el flujo de dinero con tarifas, cargos por Safest xrp wallet de divisas y demoras en el procesamiento. Tres productos distintos: xCurrent, xVia y xRapid. How can you earn cryptocurrency.
Livestock coin is it legit. Bitcoin wallet official site xrp big news. Binance's Ripple (XRP) Wallet – Best Wallets For Ripple Ledger Nano S is the safest you can get at a minimal cost. Samsung Reveals Crypto Wallet for Ethereum (Not Bitcoin) – Plus Ripple, XRP, EOS, Zilliqa Samsung says the wallet will support Ethereum and Ethereum-​based tokens, but wil. Best Bitcoin Gold Wallets: Top 6 Safest Places to Store BTG. Descargue Trust Wallet con Ripple (XRP) admite bitcoin y otros tokens de criptomonedas y billeteras blockchain Solo usted tiene control sobre sus fondos. CoolBitX is proud to present the only Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, Bitcoin Cash mobile cold storage cryptocurrency wallet. Welcome to the future of. Contenido del artículo Últimas noticias de Ripple <XRP>Análisis de precios XRP/​USDGráfico semanal – Predicción de precios de RippleGráfico diario. Trade crypto mt4.
How to get bitcoin for free. Contenido del artículo Últimas noticias de Ripple <XRP>Análisis de precios XRP/​USDGráfico semanal – Predicción de precios de RippleGráfico diario. Bitcoin wallet official site xrp big news. Binance's Ripple (XRP) Wallet – Best Wallets For Ripple Ledger Nano S is the safest you can get at a minimal cost. Descargue Trust Wallet con Ripple (XRP) admite bitcoin y otros tokens de criptomonedas y billeteras blockchain Solo usted tiene control sobre sus fondos. Wallet, Exchange, Digital Assets, Blockchain, Fintech, Security, Bitcoin, XRP, #safest #blockchaintechnology #trade #secure #security #financialservices. bajardepeso.websio: Cryptocurrency Hardware Wallet, ELLIPAL Internet Isolated Cold large touch screen, Safe Hardware Wallet for BTC XRP ETH USDT Dash DGB LTC wallet was easy and it's giving me piece of mind that my assets are safer. Buy bitcoin instantly without id.
Lynda cryptocurrency mining. Pls I want to register for the wallets of these alticoins ripple,verge,eos,salt,steem,iota. Account Options Iniciar sesiГіn. Lo hace mediante el uso del software blockchain RippleNet para reducir el costo de los pagos internacionales. The wallet service has some fee but there is no fee on the personal deposits on the wallet. Which past events made Bitcoin go from zero to moon? Ayuda sobre accesibilidad. Probado y de confianza desde , con decenas de miles de carteras se venden, usar la cartera y la aplicaciГіn para transferir y recibir los activos digitales de decenas de
25 Tháng Tám 202004:34
Khách
<a href=https://south.life/dosug-i-turizm/67-safari-park-gelendzhik.html>Сафари парк геленджик</a>
19 Tháng Tám 202010:30
Khách
Cryptocurrency index fund.
Learn to code cryptocurrency. Bitcoin ethereum ripple wallet. What cryptocurrency is china using. Exchange my coins review. <a href=https://coinsystem.es/dgtx/>Xrp market data</a> Noah ark coin cryptocurrency. How to trade bitcoin futures on etrade.
What is bitcoin trading at today. How to convert my bitcoin into cash.

Dont lose your cryptocurrency to cyberspace. Finder is committed to editorial independence. While we receive compensation when you click links to partners, they do not influence our opinions or reviews. Learn how we make money. Updated Jan 11, Buy or sell your bitcoin here. Each bitcoin is equal to million Satoshis, making a Satoshi the smallest unit How to convert my bitcoin into cash bitcoin currently recorded on the blockchain. But unlike a penny that represents 0. Research all aspects of a cryptocurrency before you invest your very real dollars to find one that best fits your interest. Jing Jun Ma is an innovations expert at Finder. With a decade of experience in digital marketing and programming, Jing is a tech and data guy. He wrangles data to make it useful for consumers facing a decision. Click here to cancel reply. Para vender o intercambiar su Satoshi, puede utilizar un intercambio que se adapte a bitcoin. Si desea convertir su Satoshi en efectivo, debería encontrar personas que estén dispuestas a cambiar su Satoshi por dinero fiduciario. Otra forma es comprar un producto utilizando su Satoshi y luego, cuando ya tenga el producto, busque personas que quieran comprarlo en efectivo. Hay otras formas de convertir su moneda en efectivo, pero son demasiadas para mencionar aquí. Satoshi is a smaller unit of bitcoin. To sell or trade your Satoshi, you can use an exchange that accommodates bitcoin. To find these exchanges, please go to this page. If you want to convert your satoshi to cash, you would need to find people How to convert my bitcoin into cash are willing to trade your Satoshi for fiat money. Another way is to buy a product using your Satoshi and then when you already have the product, find people who want to buy them from you with cash. There are other ways to convert your coin to cash, but they are too many to mention here. I hope this helps. Optional, only if you want us to follow up with you. Our goal is to create the best possible product, and your thoughts, ideas and suggestions play a major role in helping us identify opportunities to improve. While we are independent, the offers that appear on this site are from companies from which finder. We may receive compensation from our partners for placement of their products or services. We may also receive compensation if you click on certain links posted on our How to convert my bitcoin into cash. While compensation arrangements may affect the order, position or placement of product information, it doesn't influence our assessment of How to convert my bitcoin into cash products. Please don't interpret the order in which products appear on our Site as any endorsement or recommendation from us. Please appreciate that there may be other options available to you than the products, providers or services covered by our service. What is the blockchain? Bitcoin mining. Jing Jun Ma. How many Satoshis do you want to convert? Disclaimer: This information should not be interpreted as an endorsement of cryptocurrency or any specific provider, service or offering. It is not a recommendation to trade. Cryptocurrencies are speculative, complex and involve significant risks — they How to convert my bitcoin into cash highly volatile and How to convert my bitcoin into cash to secondary activity. Performance is unpredictable and past performance is no guarantee of future performance. Consider your own circumstances, and obtain your own advice, before relying on this information. You should also verify How to convert my bitcoin into cash nature of any product or service including its legal status and relevant regulatory requirements and consult the relevant Regulators' websites before making any decision. Finder, or the au
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
21 Tháng Mười 2015(Xem: 4893)
Trong một cơ duyên dịch giáo pháp của Đức Đạt Lai Lạt ma, tôi khắc ghi lời ngài rằng, nếu không có cái nhìn tổng thể, có thể đôi khi người thực hành sẽ thấy giáo pháp, những phương pháp thực hành mà đức Phật ban có nhiều điểm mâu thuẫn nhau. Thực ra tất cả giáo pháp, phương pháp thực hành của đức Thế Tôn đều mang pháp vị giải thoát. Đức Phật tuyên thuyết nhiều giáo pháp ứng hợp cho căn cơ của mỗi chúng sinh.
27 Tháng Tám 2015(Xem: 9618)
Hôm nay, 19-11-2010, tôi đã từng được yêu cầu nói về một số hiểu biết thông thường sai lạc về Phật Giáo. Và có nhiều thứ đa dạng khác nhau, với nhiều lý do khác nhau. Có một số đặc thù là văn hóa, hoặc là đối với văn hóa phương Tây, hay đối với Á châu và những nền văn hóa khác bị ảnh hưởng bởi sự suy nghĩ của phương Tây hiện đại. Có những hiểu biết sai lầm có thể đến từ những vùng văn hóa khác
27 Tháng Năm 2015(Xem: 6990)
Cuốn sách này gồm một hợp tuyển những tác phẩm của Longchen Rabjam (1308-1363) về Dzogpa Chenpo (S. mahasandhi, Việt : Đại Toàn Thiện). Những bản dịch có một giới thiệu chi tiết căn cứ chặt chẽ trên kinh điển và những giải thích truyền thống về phương diện bí truyền sâu xa nhất của Phật giáo.