Chương 4 Không Buông Lung

14 Tháng Mười Một 201000:00(Xem: 26761)
Chương 4
Không Buông Lung

1. 

Đã phát tâm bồ đề kiên cố ,
Bồ tát nên nỗ lực cần tu .
Siêng năng mỏi nhọc không từ ,
Luật nghi thề c
hẳng bao giờ trái sai .

2-3. 

Việc nào do thiếu nghĩ suy ,
Hứa rồi có thể bỏ đi cũng đành .
Làm sao xả giới cao minh ,
Phật đà thấy rõ , chính mình cũng tin .

4-5. 

Bội thề lợi lạc chúng sinh ,
Dối lừa quả báo sẽ dành mai sau . 
Vật hèn đã hứa không trao ,
Còn sa quỷ đói , thể theo Kinh thường .

6-7. 

Huống mời chúng hưởng vui tối thượng ,
Dối gạt nhau cõi thiện nào lên .
Xả tâm mà vẫn chứng nên ,
Là điều khó hiểu, chỉ riêng Phật rành .

8-9. 

Xả bồ đề tội chẳng khinh ,
Làm cho tất cả chúng sinh mất nhờ . 
Nếu ai dù chỉ sát na , 
Ngại ngăn bồ tát , quả kia khôn lường .

10-11. 

Làm bất an một người đủ khốn ,
Huống muôn người cùng tận hư không . 
Thọ rồi xả giới như không ,
Thì quanh quẩn mãi trong vòng trầm luân .

12-13. 

Phải nên theo giới tu lần ,
Nếu không nỗ lực chắc đành đọa sa . 
Độ sanh nhiều Phật đã qua ,
Do ta chướng nặng , hóa ra vô phần .

14. 

Nay nếu chẳng tu tâm sửa tính ,
Sẽ sa vào những cảnh khổ đau .
Bệnh nhiều , trăn trói , xẻ cưa ,
Và bao tai họa đón chờ ác nhân .

15. 

Khó thay Phật xuất thế gian ,
Làm người tin Phật, tu hành đủ duyên .
Những điều không hẹn mà nên ,
Biết sau có được như trên vẹn toàn .

16. 

Nay ta được ổn an vô bệnh , 
Không não phiền , hạnh phúc lắm thay .
Mạng căn suy giảm từng giây ,
Hình hài như bọt tan ngay mấy hồi .

17-18. 

Nếu ta vẫn cứ buông trôi ,
Đọa sa ác đạo khó thời ăn năn . 
Đủ duyên làm thiện không hăng ,
Đến khi khổ bức còn toan nỗi gì .

19. 

Khi ấy đã không sao hành thiện ,
Lại tích nhiều bất thiện càng tăng .
Trải qua vô tận thời gian ,
Đến tên của sự tốt lành chẳng nghe .

20. 

Thân người khó được lắm thay ,
Phật từng ví dụ duyên may rùa mù .
Lênh đênh trên biển Thần phù ,
Ván kia hồ dễ cùng rùa gặp nhau.

21-22. 

Phạm tội nặng sát na cũng đọa ,
Huống gì qua vô thỉ luân hồi .
Ở trong ác thú không thôi ,
Khó bề giải thoát còn khơi tội nhiều .

23-24. 

Ở trong nhàn cảnh không tu ,
Tự coi thường thế còn ngu nào bằng . 
Biết mà vẫn cứ trôi lăn ,
Thì khi sắp chết trăm phần khổ ưu .

25-26. 

Lửa địa ngục thiêu thân khó nhẫn ,
Lửa ăn năn càng ngấm tâm can .
Được thân người thực khó khăn ,
Lại thêm có trí biện phân dữ lành .

27. 

Mà nay vẫn đọa hỏa khanh ,
Khác nào như thể tâm mình hôn mê .
Chẳng hay mắc phải bùa chi ,
Mà sinh lú lẫn, lương tri không còn .

28-29. 

Kẻ thù ta tham sân vô dạng ,
Không chân tay cũng chẳng thông minh .
Hại ta điêu đứng mặc tình ,
Khuất thân chịu nhục, hổ mình lắm thay .

30. 

Dù chư thiên chúng , tu la ,
Cùng nhau hợp sức bắt ta đọa đày .
Vào trong hỏa ngục a tỳ ,
Cũng không thể được, nói gì tha nhân .

31. 

Nhưng phiền não công năng ghê thực ,
Ném ta vào lửa ngục như chơi .
Dù cho cả núi Tu di ,
Cũng ra tro bụi chẳng chi sót chừa .

32. 

Thế gian tất cả kẻ thù ,
Không như phiền não kẻ thù trong tâm .
Dằng dai vô thủy vô chung ,
Hại ta đến mức khốn cùng mới thôi .

33-34. 

Thuận kẻ địch ở đời còn lợi ,
Theo não phiền chỉ hại mà thôi .
Làm sao sống được an vui ,
Giặc thù phiền não không lui , cứ lì .

35. 

Khi còn phiền não sân si ,
Những tên ngục tốt bảo trì tử sinh .
Đồ đao hành hạ tâm linh ,
Làm sao có được an bình trong tâm .

36. 

Kẻ cừu địch tham sân chưa dứt ,
Thì sao đành bỏ mất công phu .
Thế nhân hăm hở diệt thù ,
Còn quên ăn ngủ khi thù chưa tan .

37. 

Dù thân trúng phải tên đao ,
Chưa phân thắng bại ai nào thối lui .
Mặc dù những địch thù kia ,
Trước sau cũng chết theo lề tự nhiên .

38-39. 

Nay ta muốn dẹp yên phiền não ,
Dù trăm nguy ngàn khó không sờn .
Thương binh còn thấy vẻ vang ,
Nên vì đạo cả xem thường khổ đau .

40. 

Kẻ chài , đồ tể , nông phu ,
Vì cơm áo chịu gian nguy cực hình .
Ta vì an lạc quần sinh ,
Sao không nhẫn nại trăm nghìn chướng duyên .

41-42. 

Đã nguyền độ vô biên phiền não ,
Mà bản tâm rốt ráo chưa yên .
Sao không khéo lượng sức mình ,
Từ nay ta quyết đinh ninh diệt thù .

43. 

Nâng niu kiếm báu trừ ma ,
Sân si thề diệt như là cừu nhân .
Ngộ, mê năng lực tương đương ,
Mới mong đoạn dứt thâm căn não phiền . 

44-45. 

Thà chịu khổ bị thiêu bị chặt ,
Thề quyết không khuất giặc si mê .
Giặc thường kéo đến rút đi ,
Giặc phiền não ấy một đi không về .

46. 

Tuệ quang chiếu phá si mê ,
Trục ra khỏi khối tâm kia một lần .
Còn đâu tông tích tham sân ,
Chớ nên nhu nhược không cần gắng tu .

47. 

Phiền não không ngoài , trong , giữa ,
Không ở đâu , xuất xứ huyễn hư .
Hãy vì tuệ giác tiến tu ,
Sao ta luống chịu ngục tù khổ đau .

48. 

Tư duy lẽ ấy cho sâu ,
Luật nghi Phật chế nên mau tuân hành .
Y vương lời dặn đinh ninh ,
Không theo toa thuốc sao lành bệnh đây .
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
22 Tháng Bảy 2022(Xem: 1746)
20 Tháng Năm 2022(Xem: 7354)
Phật Giáo Hướng Dẫn Thế Kỷ 21 là một tài liệu gồm 12 tham luận được trình bày tại Hội Nghị Nghiên Cứu Học Thuật Phật Giáo Quốc Tế lần thứ Tám vào các ngày 27 và 28 tháng 10 năm 1995 tại Đài Loan bởi các diễn giả thuộc nhiều thành phần của nhiều quốc gia khác nhau. Nhằm cung cấp thêm tài liệu cho những ai đã và đang thao thức cho một nền Phật Giáo Việt Nam huy hoàng rực rỡ, chúng tôi cố gắng chuyển dịch tập sách này với mỗi một ước vọng duy nhất: Đóng góp phần nhỏ vào công cuộc phục hưng Đạo Pháp, lợi lạc quần sanh.
04 Tháng Hai 2022(Xem: 2234)