Chương XXI - PAKIṆṆAKAVAGGA - (Phẩm Tạp Lục)

15 Tháng Sáu 201416:24(Xem: 5419)
MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH
Dhammapada
KINH LỜI VÀNG
Việt - lục bát thi hóa - Pāḷi
( In lần thứ 5, có chỉnh sửa và nhuận sắc lần cuối)

Chương XXI 
PAKIṆṆAKAVAGGA 
(Phẩm Tạp Lục)

290.

Xa lìa hạnh phúc nhỏ nhoi

Tìm hạnh phúc lớn để noi hướng về

Lạc nhỏ, bậc trí không mê

Quyết hái lạc lớn: Bồ-đề tám bông!(1)

 

Mattāsukhapariccāgā

passe ce vipulaṃ sukhaṃ

caje mattāsukhaṃ dhīro

sampassaṃ vipulaṃ sukhaṃ.

­œ

291.

Cứ gieo đau khổ cho người

Để tìm hạnh phúc, nực cười lắm thay!

Kẻ ngu thù hận trói tay

Bị lôi, bị siết, bủa vây oán cừu!

 

Paradukkhūpadhānena

attano sukhaṃ icchati,

verasaṃsaggasaṃsaṭṭho

verā so na parimuccati.

­œ

292.

Việc đáng thì lại không làm(1)

Việc không thích đáng(2) lại ham dính vào

Người ngu ngã mạn tự hào

Lậu hoặc tăng trưởng khác nào bìm leo!

 

Yaṃ hi kiccaṃ apaviddhaṃ

akiccaṃ pana kayirati,

unnaḷānaṃ pamattānaṃ

tesaṃ vaḍḍhanti āsavā.

­œ

293.

Những người cần mẫn siêng năng

Niệm thân, quán tưởng thường hằng chẳng lơi

Chỉ làm việc thích đáng thôi

Ngã mạn, lậu hoặc khó mòi nẩy sanh!

 

Yesañca susamāraddhā

niccaṃ kāyagatā sati,

akiccaṃ te na sevanti

kicce sātaccakārino,

satānaṃ sampajānānaṃ

atthaṃ gacchanti āsavā.

­œ

294.

Sau khi diệt “cha mẹ”(1) rồi

Giết “hai vua”(2) nọ hết đời hiếu tranh!

Chặt tên “quốc khố đại thần”(3)

Chém bọn “lãnh thổ quan quân tùy tùng”(4)

Được rồi quốc độ mênh mông

Bậc vô ưu sống thong dong bốn mùa!

 

Mātaraṃ pitaraṃ hantvā

rājāno dve ca khattiye,

raṭṭhaṃ sānucaraṃ hantvā

anīgho yāti brāhmaṇo.

­œ

295.

“Mẹ cha” đã giết, đã chôn

“hai vua Bà-la-môn”, chém ngành!

Trị “năm hổ tướng lừng danh”(1)

Bậc vô ưu sống, vô sanh đời đời!

 

Mātaraṃ pitaraṃ hantvā

rājāno dve ca sotthiye,

veyagghapañcamaṃ hantvā

anīgho yāti brāhmaṇo.

­œ

296.

Đệ tử đức Gotama

Ngày đêm tỉnh giác, Phật-đà niệm luôn

Ân đức Phật Bảo cao thâm

Nằm, ngồi, đi đứng - nhất tâm niệm hoài.

 

Suppabuddhaṃ pabujjhanti

sadā gotamasāvakā,

yesaṃ divā ca ratto ca

niccaṃ buddhagatā sati.

­œ 

297.

Đệ tử của đức Như Lai

Ngày đêm tỉnh niệm trọn bài Đạt-ma

Ân đức Pháp Bảo bao la

Pháp đi, pháp đến - lơ là chẳng nên!

 

Suppabuddhaṃ pabujjhanti

sadā gotamasāvakā,

yesaṃ divā ca ratto ca

niccaṃ dhammagatā sati.

­œ 

298.

Đệ tử của đức Sakyā

Ngày đêm tỉnh giác, Tăng-già niệm luôn

Ân đức Tăng Bảo thậm thâm

Ba canh, sáu khắc tinh cần không lơi!

 

Suppabuddhaṃ pabujjhanti

sadā gotamasāvakā,

yesaṃ divā ca ratto ca

niccaṃ saṅghagatā sati.

­œ

299.

Đệ tử của đức Thế Tôn

Sắc thân đi đứng, luôn luôn niệm hoài

Thân gồm thể trược ba hai

Nhớ ghi, niệm tưởng trong ngoài chớ quên!

 

Suppabuddhaṃ pabujjhanti

sadā gotamasāvakā,

yesaṃ divā ca ratto ca

niccaṃ kāyagatā sati.

­œ

300.

Đệ tử của đức Đại Hiền

Vô thù, vô hại chăm chuyên niệm hoài

Từ tâm rải khắp bốn loài

An vui chuyên niệm khuya, mai, tối, chiều!

 

Suppabuddhaṃ pabujjhanti

sadā gotamasāvakā,

yesaṃ divā ca ratto ca

ahiṃsāya rato mano.

­œ

301.

Đệ tử của đức Vô Sanh

Ngày đêm tỉnh giác, trong lành, hỷ hoan

Thân tâm trú niệm chu toàn

Vui đời thiền quán, xứng hàng sa-môn!

 

Suppabuddhaṃ pabujjhanti

sadā gotamasāvakā,

yesaṃ divā ca ratto ca

bhāvanāya rato mano.

­œ

302.

Khó thay đời sống xuất gia!

An vui đời sống không nhà, khó hơn!

Tại gia, phiền não dập dồn

Lại khó hơn nữa, sầu buồn kéo lôi!

Bạn bè không hợp, chán ôi!

Làm người lữ khách luân hồi, càng thương!

Vậy nên dừng gót đoạn trường

Chạy theo, biết khổ, vẫn bươn chải hoài!

 

Duppabbajjaṃ durabhiramaṃ

durāvāsā gharā dukhā,

dukkho’samānasaṃvāso

dukkhānupatitaddhagū,

tasmā na caddhagū siyā

na ca dukkhānupatito siyā.

­œ

303.

Đức tin, giới hạnh đầy tròn

Danh thơm, tài sản Sa-môn có rồi!(1)

Đi đâu cũng được đón mời

Cung nghinh, quý trọng phúc trời dám so?

 

Saddho sīlena sampanno

yasobhogasamappito,

yaṃ yaṃ padesaṃ bhajati

tattha tattheva pūjito.

­œ

304.

Cao cao núi tuyết Hy-ma

Người lành cũng vậy, ở xa thấy liền

Mũi tên bay giữa đêm đen

Như kẻ xấu ác, ai thèm biết cho!

 

Dūre santo pakāsenti

himavantova pabbato,

asantettha na dissanti

rattiṃ khittā yathā sarā.

­œ

305.

Với ai thích sống cô đơn

Độc hành lặng lẽ, chánh chơn tự lòng!

Ngồi, nằm tâm ý thanh trong

Rừng sâu khả ái, thật không phụ người!

 

Ek’āsanaṃ ekaseyyaṃ

eko caramatandito,

eko damayaṃ attānaṃ

vanante ramito siyā.(1) Bát chánh đạo.

(1) Việc thích đáng: Như giới, định, tuệ.

(2) Việc không thích đáng: Chăm sóc cái thân, trang trí y bát, dù dép; lo việc ở ngoài đời...

(1) Mātu: Mẹ, tiêu biểu cho tâm ái dục (taṇhā); pitu: Cha, tiêu biểu cho ngã mạn, cố chấp, cứng đầu, kiêu căng, tự phụ, hống hách... 

(2) Hai vua: Thường kiến và đoạn kiến.

(3) Người phụ trách kho tàng của vương quốc – ý nói cái tâm ái luyến bám bíu vào đời sống.

(4) Ý nói lục căn và lục trần.

(1) Là năm chướng ngại tinh thần (5 triền cái): Hôn trầm, thuỵ miên, nghi; sân ác; trạo hối; tham dục.

(1) Gia tài thánh hạnh.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
22 Tháng Tám 2020(Xem: 8151)
27 Tháng Tám 2019(Xem: 4876)
12 Tháng Mười Một 2018(Xem: 7407)
12 Tháng Sáu 2018(Xem: 6997)
26 Tháng Tư 2018(Xem: 7799)
25 Tháng Tư 2018(Xem: 7434)
28 Tháng Hai 2017(Xem: 8085)